Zoom in Regular Zoom out

Wynajem lokalu w zasobach KTBS Sp. z o. o. – informacje ogólne

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oferuje mieszkania w standardzie „pod klucz”, wynajmowane na zasadzie partycypacji i kaucji, które podlegają zwrotowi oraz rewaloryzacji w przypadku zakończenia umowy najmu. Celem takiej formuły wynajmu jest zapewnienie lokali mieszkalnych dobrej jakości osobom i rodzinom, które nie mogą lub nie chcą zaciągać długoletniego kredytu hipotecznego. Mieszkania są również przyznawane osobom i rodzinom, które zostają skierowane do KTBS Sp. z o. o. z Urzędu Miasta Katowice. Mieszkania są dostępne we wszystkich budynkach mieszkalnych w przypadku ich opuszczenia przez poprzedniego Najemcę; Spółka prowadzi również wynajem mieszkań w nowych budynkach, powstających w ramach prowadzonych przez KTBS Sp. z o. o. inwestycji.


Przebieg procesu wynajmu mieszkania: krok po kroku

Partycypacja w kosztach budowy lokalu

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO LOKALU I PODPISANIE UMOWY PARTYCYPACJI
Przed podpisaniem umowy partycypacji należy zapoznać się z warunkami wynajmu i obejrzeć lokal. Jeśli lokal spełnia oczekiwania, przed podpisaniem umowy partycypacji należy wpłacić zadatek na poczet umowy partycypacji. Podpisanie umowy partycypacji wiąże się z wpłatą kosztów partycypacji (w ciągu 14 dni od podpisania umowy partycypacji).
Partycypacja – to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo do wynajęcia lokalu z zasobów TBS. Kwota partycypacji nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu mieszkalnego./td>
W JAKICH DZIELNICACH KATOWIC MOŻESZ STARAĆ SIĘ O WYNAJĘCIE MIESZKANIA BEZPOŚREDNIO W TBS KATOWICE?

Dzielnica Wschodnia Katowic Zawodzie

 • ul. Marcinkowskiego 4,6

Dzielnica Północna Katowic Witosa

 • ul. Sławka 26,28,30,34,40

Katowice Śródmieście

 • ul. Skowrońskiego 2-4, Równoległa 7-8

Oferta dotyczy lokali mieszkalnych w przypadku ich zwolnienia przez dotychczasowych najemców.

WARTOŚĆ MAKSYMALNA PARTYCYPACJI DLA LOKALU O METRAŻU 50 M2 I PARTYCYPACJI 30% WYLICZA SIĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:

Wartość odtworzeniowa 50m2 x 30 % = kwota partycypacji
to jest: 4 267 zł/m2 x 50 m2 x 30 % = 64 005,00 zł

– wartość odtworzeniowa – to wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 mkw powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Ogłaszany jest przez Wojewodę Śląskiego.
– w przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji wniesiona przez najemcę podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu.

KWOTĘ ZWRACANEJ PARTYCYPACJI, USTALONĄ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ OPRÓŻNIENIA LOKALU, OBLICZA SIĘ WEDŁUG WZORU:

 

wzor

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Pz – kwota zwracanej partycypacji
Pw – kwota wpłaconej partycypacji
Cz – średnia arytmetyczna czterech kolejnych wartości wskaźnika ceny 1 m powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779) dla kwartałów poprzedzających kwartał, w którym nastąpiło opróżnienie lokalu
Cw – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla kwartału, w którym nastąpiło zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego oraz dla trzech poprzedzających ten kwartał okresów kwartalnych
n – liczka pełnych kwartałów przypadających w okresie od dnia zawarcia tonowy najmu lokalu do dnia, w którym nastąpiło opróżnienie lokalu.

PARTYCYPANT PO WPŁACIE KOSZTÓW PARTYCYPACJI MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI
WYMOGI USTAWOWE
(Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego-Dz. U. z 2017 r. poz 79 z późn. zm)
NIE POSIADAĆ TYTUŁU PRAWNEGO DO INNEGO LOKALU MIESZKALNEGO
Zgodnie z ww. ustawą mieszkanie należące do zasobów Spółki może być wynajęte wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli osoba ta oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, mogą być najemcami w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. tylko wtedy, gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana ze świadczeniem pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal o którego wynajem się ubiega.Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego – przez tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego należy rozumieć każde prawo podmiotowe, zarówno o charakterze względnym (obligacyjnym)jak np. prawo najmu, użyczenia, także spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, umowa dożywocia), jak i bezwzględnym (rzeczowym) np. odrębna własność lokalu, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, służebność mieszkania), dające uprawnionemu możność korzystania z lokalu mieszkalnego.
WYKAZYWAĆ ODPOWIEDNI DOCHÓD
(art. 30 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 26 października 199r5. O niektórych formach popierania budownictwa Mieszkaniowego D- z. U. z 2017 r. poz 79 z późn. zm)Wysokość przeciętnych wynagrodzeń w województwach ogłasza w Monitorze Polskim Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Ostatnio ogłoszone wynagrodzenie w woj. śląskim wynosi 4 059,14 zł.
MAKSYMALNE DOCHODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEKROCZYĆ (NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY NAJMU)
Art. 30 ust. 1 pkt 2 – Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK, w przypadku gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji oraz dla lokali mieszkalnych wybudowanych bez kredytu BGK:

Wielkość gospodarstwa
domowego
Wielkość gospodarstwa
domowego
1 – osobowe 6 332,26 zł
2 – osobowe 9 498,39 zł
3 – osobowe 11 609,14 zł
4 – osobowe 13 719,89 zł
5 – osobowe 15 830,65 zł

Dane obowiązujące od 17.11.2017 r.

 

Art. 30 ust. 1 pkt 2a – Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, w przypadku gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji:

Wielkość gospodarstwa
domowego
Wielkość gospodarstwa
domowego
1 – osobowe 5 358,06 zł
2 – osobowe 8 037,10 zł
3 – osobowe 9 985,48 zł
4 – osobowe 11 690,32 zł
5 – osobowe 13 638,71 zł

Dane obowiązujące od 17.11.2017 r.

MINIMALNY DOCHÓD, JAKI MUSI UDOKUMENTOWAĆ GOSPODARSTWO DOMOWE (NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY NAJMU).

Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 6 = wymagany dochód minimalny np. 14,55 zł/m2 x 50 m2 = 727,50 zł x 6 = 4.365,00 zł

DOCHÓD – zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. dz. u. z 2017 r., poz. 180 z póżn. zm.) liczy się wg następującego wzoru:

Przychód Koszty uzyskania
Przychodu
Składki na ubezpieczenie
Społeczne
Dochód
1 2 3 4 (1-2-3)
JEŚLI PRZYSZŁY NAJEMCA SPEŁNIA WSZYSTKIE WARUNKI, WPŁACA KAUCJĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ NAJEM
Przyszły Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. Kaucja wynosi 12 – krotność miesięcznego czynszu za dany lokal. Po opuszczeniu lokalu kaucja podlega zwrotowi po potrąceniu ewentualnych należności z tytułu najmu lokalu. Wartość kaucji wylicza się w sposób następujący:Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 12 = kwota kaucji
np. 14,55 zł/m2 x 50 m2 = 727,50 zł x 12 = 8.730,00 zł
OSTATNIM KROKIEM JEST PODPISANIE UMOWY I ODBIÓR LOKALU
Umowa najmu z Katowickim TBS Sp. z o.o. jest zawierana na czas nieokreślony. Z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Najemca zobowiązany jest do uiszczania czynszu wraz z opłatami związanymi z użytkowaniem lokalu tj. z tytułu dostaw i usług niezależnych od wynajmującego (zaopatrzenie w wodę – ciepłą i zimną, odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w ciepło, wywóz śmieci). Wysokość czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki, przy czym nie może być on wyższy w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej. Na każdy budynek stawka czynszu jest ustalana indywidualnie. Stawki czynszu regulowanego 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego są obliczone w sposób uwzględniający standard budynku. Zgodnie z Uchwałą Wspólników z dnia 20.12.2012 r. maksymalna stawka czynszu wynosi 14,55 zł/m2.
PRZYKŁADOWA WYSOKOŚĆ CZYNSZU DLA LOKALU O METRAŻU 50 M2 WYLICZA SIĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:
stawka czynszu x 50 m2 = kwota czynszu tj. 14,55 zł/m2 x 50 m2 = 727,50 zł

Skierowanie z UM Katowice

ZŁOŻYĆ WNIOSEK W URZĘDZIE MIASTA KATOWICE

 • ul. Rynek 1 – wydział budynków i dróg z zaznaczeniem, że jest się zainteresowanym wynajmem lokalu z zasobów Katowickiego TBS Sp. z o.o.
W JAKICH DZIELNICACH KATOWIC MOŻESZ STARAĆ SIĘ O WYNAJĘCIE MIESZKANIA POPRZEZ SKIEROWANIE Z UM KATOWICE

Dzielnica Wschodnia Katowic Zawodzie

 • ul. Bohaterów Monte Cassino 2-2i
 • ul. Marcinkowskiego 2,4,6
 • ul. Saint Etienne 2,3,4,5,6,7,9,11,13,15
 • ul. Szeroka 21,23,25; ul. 1 Maja 93,95,97

Dzielnica Północna Katowic Witosa

 • ul. Obroki 43,
 • ul. Sławka 28,30,34,38,40

Katowice Śródmieście

 • ul. Krasińskiego 14
 • ul. Skowrońskiego 2-4, Równoległa 7-8
 • ul. Skowrońskiego 3-3a

Katowice Giszowiec

 • ul. Pod Kasztanami 41-83

Katowice Dąb

 • ul. Dębowa 24,26; ul. Sportowa 27

Oferta dotyczy lokali mieszkalnych w przypadku ich zwolnienia przez dotychczasowych najemców.

SKIEROWANIE Z UM KATOWICE
Po rozpatrzeniu wniosku o wynajem, Urząd Miasta zgodnie z obowiązującymi procedurami wysyła pisemną propozycję wynajmu konkretnego lokalu mieszkalnego. Po spełnieniu warunków przez przyszłego Najemcę i akceptacji propozycji wynajmu, UM Katowice wysyła pisemne skierowanie do Katowickiego TBS ze wskazaniem przyszłych Najemców lokalu mieszkalnego.
OSOBA WSKAZANA PRZEZ UM KATOWICE DO ZAMIESZKANIA W ZASOBACH KTBS MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI (na dzień zawarcia umowy najmu)
WYMOGI USTAWOWE
(Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 79 z późn. zm.)
NIE POSIADAĆ TYTUŁU PRAWNEGO DO INNEGO LOKALU MIESZKALNEGO
Zgodnie z ww. ustawą mieszkanie należące do zasobów Spółki może być wynajęte wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli osoba ta oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, mogą być najemcami w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. tylko wtedy, gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana ze świadczeniem pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal o którego wynajem się ubiega.
Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego – przez tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego należy rozumieć każde prawo podmiotowe, zarówno o charakterze względnym (obligacyjnym)jak np. prawo najmu, użyczenia, także spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, umowa dożywocia), jak i bezwzględnym (rzeczowym) np. odrębna własność lokalu, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, służebność mieszkania), dające uprawnionemu możność korzystania z lokalu mieszkalnego.
WYKAZAĆ ODPOWIEDNI DOCHÓD
(Art. 30 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. O niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 79 z późn. zm.)
Wysokość przeciętnych wynagrodzeń w województwach ogłasza w Monitorze Polskim Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Ostatnio ogłoszone wynagrodzenie w woj. śląskim wynosi 4 059,14 zł.
MAKSYMALNE DOCHODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEKROCZYĆ (na dzień podpisania umowy najmu)
Art. 30 ust. 1 pkt 2- Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK, w przypadku gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji oraz dla lokali mieszkalnych wybudowanych bez kredytu BGK:

Wielkość gospodarstwa
domowego
Maksymalny dochód
w zł/m-c
1 – osobowe 6 332,26 zł
2 – osobowe 9 498,39 zł
3 – osobowe 11 609,14 zł
4 – osobowe 13 719,89 zł
5 – osobowe 15 830,65 zł

Art. 30 ust. 1 pkt 3 – Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK, w przypadku gdy z budową lokalu nie było związane zawarcie umowy partycypacji:

Wielkość gospodarstwa
domowego
Maksymalny dochód
w zł/m-c
1 – osobowe 3 896,77 zł
2 – osobowe 5 845,16 zł
3 – osobowe 8 037,10 zł
4 – osobowe 9 741,94 zł
5 – osobowe 11 690,32 zł
MINIMALNY DOCHÓD, JAKI MUSI UDOKUMENTOWAĆ GOSPODARSTWO DOMOWE (na dzień podpisania umowy najmu)

Dla wyższych progów dochodowych Dla niższych progów dochodowych
Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 6 = wymagany dochód minimum np. 14,55 zł/m2 x 50 m2 = 727,50 zł x 6 = 4.365,00 zł Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 5 = wymagany dochód minimum np. 14,55 zł/m2 x 50 m2 = 727,50 zł x 5 = 3.637,50 zł
DOCHÓD – zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. dz. u. z 2017 r., poz. 180 z póżn. zm.) liczy się wg następującego wzoru:

Przychód Koszty uzyskania
Przychodu
Składki na ubezpieczenie
Społeczne
Dochód
1 2 3 4 (1-2-3)
JEŚLI PRZYSZŁY NAJEMCA SPEŁNIA WSZYSTKIE WARUNKI, WPŁACA KAUCJĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ NAJEM
Przyszły Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. Kaucja wynosi 9 – krotność miesięcznego czynszu za dany lokal. Po opuszczeniu lokalu kaucja podlega zwrotowi po potrąceniu ewentualnych należności z tytułu najmu lokalu. Wartość kaucji wylicza się w sposób następujący:Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 9 = kwota kaucji
np. 14,55 zł/m2 x 50 m2 = 727,50 zł x 9 = 6.547,50 zł
OSTATNIM KROKIEM JEST PODPISANIE UMOWY I ODBIORU LOKALU
Umowa najmu z Katowickim TBS Sp. z o.o. jest zawierana na czas nieokreślony. Z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Najemca zobowiązany jest do uiszczania czynszu wraz z opłatami związanymi z użytkowaniem lokalu tj. z tytułu dostaw i usług niezależnych od wynajmującego (zaopatrzenie w wodę – ciepłą i zimną, odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w ciepło, wywóz śmieci). Wysokość czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki, przy czym nie może być on wyższy w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej. Na każdy budynek stawka czynszu jest ustalana indywidualnie. Stawki czynszu regulowanego 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego są obliczone w sposób uwzględniający standard budynku. Zgodnie z Uchwałą Wspólników z dnia 20.12.2012 r. maksymalna stawka czynszu wynosi 14,55 zł/m2.
PRZYKŁADOWA WYSOKOŚĆ CZYNSZU DLA LOKALU O METRAŻU 50M2 WYLICZA SIĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:
stawka czynszu x 50 m2 = kwota czynszu tj. 14,55 zł/m2 x 50 m2 = 727,50 zł