ZAPYTANIE OFERTOWE w zakresie udzielenia kredytu długoterminowegona realizację inwestycji „Osiedle Pod Kasztanami II” w Katowicach

image_pdfimage_print

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. niniejszym zaprasza do składania ofert na udzielenie kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na finansowanie części wydatków związanych z realizacją inwestycji „Osiedle Pod Kasztanami II” w Katowicach, przy ulicach Pod Kasztanami, Górniczego Stanu i Kwiatowej.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Okres kredytowania w podstawowym zakresie tj. w okresie realizacji ww. przedsięwzięcia, planowanego od IV kwartału 2017 r. do III kwartału 2018 r.

PRZYGOTOWANIE OFERT Z ZAŁĄCZNIKAMI– UWAGA ZMIANA SPOSOBU SKŁADANIA OFERTY !!!

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej/elektronicznej, w języku polskim, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opisanych w następujący sposób: „Oferta w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na finansowanie części wydatków związanych z realizacją inwestycji „Osiedle Pod Kasztanami II” w Katowicach .” lub na adres e-mail: agnieszka.poklewska@tbs.katowice.pl w tytule/temacie należy wpisać: „Oferta w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na finansowanie części wydatków związanych z realizacją inwestycji „Osiedle Pod Kasztanami II” w Katowicach „
 3. Koperta/wiadomość e-mail nie powinna zawierać żadnych innych oznaczeń.
 4. Do oferty należy dołączyć:
 • wzór umowy, w treści której Wykonawca zawrze ustalenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym,
 • zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1988 z późn. zm) w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życic ustawy, o której mowa w rut. 193 ustawy Prawo Bankowe,
 • aktualny KRS wraz z ewentualnym pełnomocnictwem.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT- UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

Oferty przygotowane zgodnie z powyższymi wymaganiami należy składać w siedzibie Zamawiającego:  Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 14 lub w formie elektronicznej  w terminie do dnia 29 maja 2017 r. do godz. 15:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

WYJAŚNIENIA – UWAGA ZMIANA TERMINU !!!

Wyjaśnienia i zapytania związane z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając zapytanie nie później niż do dnia 12 maja 2017 r.

OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z zainteresowanymi podmiotami  jest   Agnieszka Koziełło – Poklewska tel. (32) 253-67-13 lub 253-77-85 wew. 735, pocztą elektroniczna: agnieszka.poklewska@tbs.katowice.pl

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na wybór banku
 2. NIP
 3. REGON
 4. Aktualny odpis KRS
 5. Regulamin określający tryb wyboru Najemców
 6. Operat szacunkowy nieruchomości z dnia 19.12.2016 r.
 7. Biznes plan wraz z prognozami finansowymi na lata 2017-2019, sprawozdaniem finansowym wraz z opinią i Raportem Biegłego Rewidenta za 2016 r.,
 8. Korekta zalacznika nr 3 do biznes planu– ocena stanu istniejącego i projekcja finansowa- bilans pasywa (zmianie ulega pozycja III.3d w latach 2018 i 2019; suma bilansowa pozostaje bez zmian)