Deklaracje o dochodach – zmiany

image_pdfimage_print

Katowickie TBS Sp. z o.o. informuje, że ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1309) zwana dalej „ustawą nowelizującą” wprowadziła w art. 9 zmiany do ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1020 z późn. zm).
Jedną z wprowadzonych zmian jest zmiana art. 30 ust. 3 ustawy nowelizowanej, którego dotychczasowe brzmienie cytujemy poniżej:
„3. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem ust. 5b”

Po nowelizacji art. 30 ust. 3 ustawy nowelizowanej otrzymał poniższe brzmienie:
„3. Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana złożyć towarzystwu deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania”.

Wprowadzone zmiany znoszą obowiązek składania towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim w toku trwania umowy najmu.
Zmiany te obowiązują od dnia wejścia w życie ustawy czyli od 15 sierpnia 2019 r. Oznacza to, że od 2020r. po raz pierwszy najemcy lokali w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o.o. nie byli już zobowiązani składać deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.

           Z uwagi na zniesienie z dniem 15 sierpnia 2019r. obowiązku okresowej weryfikacji średniego miesięcznego dochodu przypadającego na gospodarstwo domowe w roku poprzednim najemcy, którzy obecnie płacą wyższy czynsz niż regulowany utracili prawną możliwość poddania ich dochodu weryfikacji a tym samym możliwość obniżenia czynszu w przypadku zmniejszenia wysokości ich średniego miesięcznego dochodu przypadającego na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.
Katowickie TBS Sp. z o.o. podjęło jednak decyzję, że każdy najemca, który aktualnie płaci czynsz wyższy niż regulowany będzie miał możliwość „powrotu” do regulowanej stawki czynszu, o ile wykaże, że wysokość średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jego gospodarstwo domowe w roku 2020 nie przekracza ustawowego pułapu. W celu wykazania powyższego należy przedłożyć deklarację o wysokości średniego miesięcznego dochodu przypadającego na gospodarstwo domowe w roku 2020 wraz z zeznaniem rocznym o wysokości osiągniętego dochodu i potwierdzeniem jego złożenia do właściwego urzędu skarbowego.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu tel.: (32) 253-67-13 wew. 718,720,742 lub e-mail: sekretariat@tbs.katowice.pl