Coroczna weryfikacja wniosków o dopłaty do czynszów

image_pdfimage_print

Informacja na temat corocznej weryfikacji wniosków o dopłaty do czynszów – dopłat przyznanych najemcom lokali mieszkalnych powstałych w ramach inwestycja przy ul. Leopolda 17, 17a i ul. Szerokiej 17, 19

Osoby, którym zostały przyznane dopłaty do czynszu zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2020 r. poz. 551 z późn. zm.) są zobowiązane do corocznego przedkładania dokumentów w celu weryfikacji średniego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym.

Dokumenty do corocznej weryfikacji należy składać nie wcześniej niż w terminie 2 miesięcy, jednak nie później niż w terminie miesiąca przed rozpoczęciem każdych kolejnych 12 miesięcy, w jakich dopłaty będą stosowane.

Przykładowo – jeśli dopłaty zostały przyznane od miesiąca września 2020 r., to dokumenty do weryfikacji należy dostarczyć w miesiącu lipcu 2021 r.

Dokumenty należy składać:

 • w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, stanowiska 20-21, I piętro,
 • pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym)

 

Weryfikacji podlega spełnianie warunku odnośnie średniego miesięcznego dochodu, który nie powinien przekroczyć:

 1. w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 100%,
 2. w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 100% zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.)

W związku z powyższym podstawowe dokumenty, które należy złożyć stanowią:

 • oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
 • oświadczenie o wysokości dochodów tego gospodarstwa, z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa oraz informacją o wysokości dochodów utraconych lub uzyskanych przez te osoby i miesiącu ich utraty lub uzyskania, za rok kalendarzowy:
  • poprzedzający rok, po upływie którego najemca składa oświadczenie – w przypadku oświadczeń składanych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku,
  • po upływie którego najemca składa oświadczenie – w przypadku oświadczeń składanych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku

 

Wzory wymaganych oświadczeń do wykorzystania przy corocznej weryfikacji dostępne są w zakładce Dopłaty do czynszu – pod linkiem: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/zamieszkaj-w-katowicach/dop%C5%82aty-do-czynsz%C3%B3w, jak również:

 • na stronie Katowickiego TBSu https://tbs.katowice.pl/,
 • w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Rynek 1,
 • w siedzibie Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego SP. z o. o. przy ul. Krasińskiego 14

W w/w zakładce dostępne są również informacje o ewentualnych innych dokumentach, które należałoby załączyć, jak również opisane są kwestie związane z utratą / uzyskaniem dochodów.

 

Jednocześnie przypomina się, że dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli najemca w okresie uzyskiwania dopłat nie jest (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy):

a) właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b) osobą, której przysługuje, w całości lub w części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

d) najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, z wyjątkiem mieszkania utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195), w związku z najmem którego są stosowane dopłaty,

e) najemcą innego niż określony w lit. d lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej “Bankiem”, na podstawie wniosku o kredyt złożonego do dnia 30 września 2009 r., o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, z wyjątkiem mieszkania, w związku z najmem którego są stosowane dopłaty,

f) osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

Ponadto, najemca uzyskujący dopłaty informuje, w formie pisemnej, organ właściwy o dokonaniu czynności prawnej skutkującej niespełnianiem przez niego lub inną osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub ust. 8 (W okresie uzyskiwania dopłat najemca nie może podnajmować mieszkania lub części tego mieszkania) ustawy, w terminie 30 dni od dnia dokonania tej czynności.