image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Częste pytania

Generalą zasadą jest, iż najemcą TBS-u może być osoba fizyczna, jeżeli osoba ta oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu mieszkalnego spełniają ustawowe warunki.
Osoba fizyczna podpisująca umowę oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu położenia zasobów towarzystwa. Drugim istotnym warunkiem jest, iż dochód najemcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, w dniu zawarcia umowy nie może przekroczyć ustawowego pułapu (kliknij- przekierowanie na aktualne dochody), ale jednocześnie miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie może być niższy niż 5-krotność miesięcznego czynszu.

Przykład: stawka czynszu wynosi 17 zł /m2

Lokal ma powierzchnie 50 m
Miesięczny czynsz to – 850 zł – czyli minimalny dochód gospodarstwa domowego to 4.250,00 zł

Należy w tym miejscu pamiętać, że do czynszu będą doliczone także tzw. opłaty niezależne tj. za wodę; wywóz ścieków; wywóz nieczystości; centralne ogrzewanie.

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania ustalane są zgodnie z zapisami art. 28 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o  społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 z późn. zm.). Stawka czynszu ustalana jest przez  Zgromadzenie wspólników w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali Spółki pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę nieruchomości.

Czynsz w zasobach Spółki nie może być wyższy niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu, ogłaszanej przez Wojewodę Śląskiego dla Miasta Katowice dwa razy w roku.

Przykład wyliczenia max stawki czynszu:

Wartość odtworzeniowa obowiązująca w IV kw. 2022 i I kw. 2023 r. : 5 949 zł / m2
Wyliczenie max stawki:  (5 949,00zł /m2 x 4%) / 12 miesięcy = 19,83/m2

Aktualne stawki czynszu w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o.o. ustalone zostały Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2/NZW/2012 z dnia 20 grudnia 2012r.

Ograniczenie wysokości stawki czynszu nie dotyczy sytuacji gdy najemca:

  • złoży deklarację o dochodach niezgodną z prawdą
  • uzyska tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości w której wynajmuje lokal z zasobów Spółki
Generalną zasadą jest, iż umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana jest na czas nieokreślony.
Podstawowym aktem regulującym działalność TBS jest ustawa z dnia 26 października 1995 r. o  społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 z późn. zm.) . Drugim ważnym aktem prawnym jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 172 z późn. zm.).
Na chwilę obecną nie ma możliwości wykupu lokalu mieszkalnego w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o.o. Wyjątkiem są inwestycje w ramach  “Najmu z dojściem do własności” realizowanych dla inwestycji przy ul. Górniczego Stanu 79,81,83,85 oraz przy ul. Krasińskiego 12 b-c w Katowicach
Spółka może wypowiedzieć najemcy umowę najmu między innymi jeżeli:

  • najemca pomimo pisemnego upomnienia używa lokal w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki,
  • opuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub
  • uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali;
  • najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu za trzy pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu;
  • najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody Spółki;
  • najemca używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub przeprowadzenia remontu budynku;
Jeżeli dochody najemcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania przekroczą ustawowy pułap, wówczas Spółka nie może zawrzeć umowy najmu lokalu mieszkalnego zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1995r. o  społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2224 z późn. zm.).
NIE. Zgodnie z treścią art. 30 Ustawy o  społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 z późn. zm.), Najemca nie może posiadać tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie tej samej miejscowości, w której znajduje się wynajmowany lokal. Podpisując umowę z TBS Najemca wypełnia odpowiednie oświadczenie, w którym potwierdza, że nie przysługuje mu żaden tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na terenie Katowic oraz deklaruje, że niezwłocznie poinformuje TBS, jeżeli ten stan ulegnie zmianie.
Nie. Na opłaty za wynajmowany lokal poza czynszem składają się tzw. opłaty niezależne od właściciel (TBS) tj. centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda użytkowa; dostawa wody; odbiór nieczystości płynnych i stałych. Opłaty niezależne (z wyjątkiem opłat za wywóz nieczystości) wnoszone są zaliczkowo tzn. podlegają rozliczeniu minimum raz na 12 miesięcy.
Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego może powstać w wyniku różnych czynności prawnych, orzeczeń lub decyzji. Może to być umowa kupna, umowa darowizny, umowa dożywocia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, notarialne stwierdzenie nabycia spadku, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia.

Skip to content