image_pdfimage_print

Deklaracja dostępności strony internetowej Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają tekst alternatywny.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Część plików (w szczególności dokumenty zewnętrzne, np. oświadczenia majątkowe, oferty) dostępne są w postaci skanów.
 • Fokus klawiatury nie jest widoczny.
 • Niektóre elementy stron serwisu mają zbyt niski kontrast.

Wyłączenia

 • Multimedia nadawane na żywo.
 • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r.
 • Treści od innych podmiotów, które nie zostały przez Nas lub dla Nas wykonane lub nabyte, albo do których modyfikacji nie jesteśmy uprawnieni.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Rozpatrywanie uwag i wniosków
 • E-mail: sekretariat@tbs.katowice.pl
 • Telefon: 322536713

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Sekretariat Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
 • Adres: ul. Krasińskiego 14
  40-019 Katowice
 • E-mail: sekretariat@tbs.katowice.pl
 • Telefon: 322537785

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Krasińskiego 14 – główna siedziba Spółki

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Krasińskiego 14. Dojście do budynku jest utwardzone. Posiada odpowiedniej szerokości drzwi wejściowe. Budynek pozbawiony jest progów utrudniających poruszanie się na wózkach inwalidzkich, a także wyposażony jest w szerokie drzwi. W budynku nie ma różnic poziomu podłóg. Wszystkie pomieszczenia dla petentów dostępne są na parterze budynku. Toaleta częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze holu głównego. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, np:

TAB – przechodzenie między aktywnymi elementami strony

ENTER – wybór aktywnego elementu strony

Ctrl + + – Powiększenie strony

Ctrl + – – Pomniejszenie strony

Ctrl + 0 – Przywróć pierwotny rozmiar

F11 – Włącz/wyłącz tryb pełnoekranony

Home – Przejdź na początek strony

End – Przejdź na koniec strony

PageUp – Przesuń o jeden ekran do góry

Spacja/PageDown – Przesuń o jeden ekran w dół

Spacja – zaznaczanie i odznaczanie pola typu checkbox

F5 – Odśwież

Ctrl + F – Znajdź

Standardowe skróty klawiaturowe mogą się różnić w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

Inne informacje i oświadczenia

Przełącznik wysokiego kontrastu

Na stronie zastosowano przełącznik wysokiego kontrastu celem zapewnienia dostępności elementów niskokontrastowych.