OGRANICZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KLIENTÓW - KONIECZNOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO TELEFONICZNEGO UMÓWIENIA SPOTKANIA
Zoom in Regular Zoom out

Warunki do zawarcia umowy najmu

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zapewnia przejrzyste warunki najmu nieruchomości na zasadzie wpłaty partycypacji, zwracanej kaucji i rewaloryzacji kaucji partycypacji. W ofercie KTBS znajdą Państwo mieszkania na wynajem w Katowicach w atrakcyjnej cenie. O ich wynajem starać mogą się osoby, które nie są właścicielem innego mieszkania i osiągają odpowiedni comiesięczny dochód, co oznacza, że są w stanie wykazać opłacać comiesięczne opłaty za lokal.

Czym jest umowa partycypacji?

Umowa partycypacji nadaje prawo do wynajmu mieszkania pod warunkiem wniesienia wcześniej wkładu finansowego w jego budowę. Kwota wpłacona na wstępie przez najemcę jest nie większa niż 30% wartości inwestycji. Ponadto partycypacja podlega zwrotowi po zakończeniu umowy najmu, nie później niż w ciągu 12 miesięcy. Partycypacja w kosztach budowy nie daje jednak prawa do wykupienia mieszkania w przyszłości. Do zalet tego typu umowy należy natomiast czynsz, który jest o wiele niższy od rynkowego oraz pewność najmu na czas nieokreślony. Wynajem mieszkania na zasadach partycypacji to opcja skierowana głównie do osób średniozamożnych, które nie są w stanie lub nie chcą wziąć kredytu hipotecznego na zakup własnej nieruchomości.

Umowę partycypacji może zawrzeć:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna, przekazująca prawo najmu innemu podmiotowi, np. stowarzyszeniu,
 • pracodawca zapewniający mieszkania służbowe swoim pracownikom,
 • gmina, związek międzygminny lub powiat.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat oferty KTBS zapraszamy do kontaktu. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania i pomożemy w wyborze optymalnego rozwiązania.


Przebieg procesu wynajmu mieszkania: krok po kroku

Partycypacja w kosztach budowy lokalu

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO LOKALU I PODPISANIE UMOWY PARTYCYPACJI
Przed podpisaniem umowy partycypacji należy zapoznać się z warunkami wynajmu i obejrzeć lokal. Jeśli lokal spełnia oczekiwania, przed podpisaniem umowy partycypacji należy wpłacić zadatek na poczet umowy partycypacji. Podpisanie umowy partycypacji wiąże się z wpłatą kosztów partycypacji (w ciągu 14 dni od podpisania umowy partycypacji).
Partycypacja – to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo do wynajęcia lokalu z zasobów TBS. Kwota partycypacji nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu mieszkalnego./td>
W JAKICH DZIELNICACH KATOWIC MOŻESZ STARAĆ SIĘ O WYNAJĘCIE MIESZKANIA BEZPOŚREDNIO W TBS KATOWICE?

Dzielnica Wschodnia Katowic Zawodzie

 • ul. Marcinkowskiego 4,6

Dzielnica Północna Katowic Witosa

 • ul. Sławka 26,28,30,34,40

Katowice Śródmieście

 • ul. Skowrońskiego 2-4, Równoległa 7-8

Oferta dotyczy lokali mieszkalnych w przypadku ich zwolnienia przez dotychczasowych najemców.

WARTOŚĆ MAKSYMALNA PARTYCYPACJI DLA LOKALU O METRAŻU 50 M2 I PARTYCYPACJI 30% WYLICZA SIĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:

Wartość odtworzeniowa 50 m2 x 30 % = kwota partycypacji
to jest: 5.378 zł/m2 x 50 m2 x30%=80.670,00 zł

– wartość odtworzeniowa – to wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 mkw powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Ogłaszany jest przez Wojewodę Śląskiego.
– w przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji wniesiona przez najemcę podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu.

KWOTĘ ZWRACANEJ PARTYCYPACJI, USTALONĄ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ OPRÓŻNIENIA LOKALU, OBLICZA SIĘ WEDŁUG WZORU:

 

WZÓR

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Pz – kwota zwracanej partycypacji
Pw – kwota wpłaconej partycypacji
Cz – średnia arytmetyczna czterech kolejnych wartości wskaźnika ceny 1 m powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779) dla kwartałów poprzedzających kwartał, w którym nastąpiło opróżnienie lokalu
Cw – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla kwartału, w którym nastąpiło zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego oraz dla trzech poprzedzających ten kwartał okresów kwartalnych
n – liczka pełnych kwartałów przypadających w okresie od dnia zawarcia tonowy najmu lokalu do dnia, w którym nastąpiło opróżnienie lokalu.

PARTYCYPANT PO WPŁACIE KOSZTÓW PARTYCYPACJI MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI
WYMOGI USTAWOWE
(Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego-Dz. U. z 2018 r. poz 1020 z późn. zm)
NIE POSIADAĆ TYTUŁU PRAWNEGO DO INNEGO LOKALU MIESZKALNEGO
Zgodnie z ww. ustawą mieszkanie należące do zasobów Spółki może być wynajęte wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli osoba ta oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, mogą być najemcami w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. tylko wtedy, gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana ze świadczeniem pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal o którego wynajem się ubiega.Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego – przez tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego należy rozumieć każde prawo podmiotowe, zarówno o charakterze względnym (obligacyjnym)jak np. prawo najmu, użyczenia, także spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, umowa dożywocia), jak i bezwzględnym (rzeczowym) np. odrębna własność lokalu, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, służebność mieszkania), dające uprawnionemu możność korzystania z lokalu mieszkalnego.
WYKAZYWAĆ ODPOWIEDNI DOCHÓD
(art. 30 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa Mieszkaniowego Dz. U. z 2018 r. poz 1020 z późn. zm)Wysokość przeciętnych wynagrodzeń w województwach ogłasza w Monitorze Polskim Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Ostatnio ogłoszone wynagrodzenie w woj. śląskim wynosi 4.586,55 zł.
MAKSYMALNE DOCHODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEKROCZYĆ (NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY NAJMU)
Art. 30 ust. 1 pkt 2 – Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK, w przypadku gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji oraz dla lokali mieszkalnych wybudowanych bez kredytu BGK:

Wielkość gospodarstwa
domowego
Wielkość gospodarstwa
domowego
1 – osobowe 7 155,02 zł
2 – osobowe 10 732,53 zł
3 – osobowe 13 117,53 zł
4 – osobowe 15 502,54 zł
5 – osobowe 17 887,55 zł

Dane obowiązujące od 21.11.2019 r.

 

Art. 30 ust. 1 pkt 2a – Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, w przypadku gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji:

Wielkość gospodarstwa
domowego
Wielkość gospodarstwa
domowego
1 – osobowe 6 054,25 zł
2 – osobowe 9 081,37 zł
3 – osobowe 11 282,91 zł
4 – osobowe 13 209,26 zł
5 – osobowe 15 410,81 zł

Dane obowiązujące od 21.11.2019 r.

MINIMALNY DOCHÓD, JAKI MUSI UDOKUMENTOWAĆ GOSPODARSTWO DOMOWE (NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY NAJMU).

Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 6 = wymagany dochód minimalny np. 15,61 zł/m2 x 50 m2 = 780,50 zł x 6 = 4.683,00 zł

DOCHÓD – zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. dz. u. z 2017 r., poz. 180 z póżn. zm.) liczy się wg następującego wzoru:

Przychód Koszty uzyskania
Przychodu
Składki na ubezpieczenie
Społeczne
Dochód
1 2 3 4 (1-2-3)
JEŚLI PRZYSZŁY NAJEMCA SPEŁNIA WSZYSTKIE WARUNKI, WPŁACA KAUCJĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ NAJEM
Przyszły Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. Kaucja wynosi 12 – krotność miesięcznego czynszu za dany lokal. Po opuszczeniu lokalu kaucja podlega zwrotowi po potrąceniu ewentualnych należności z tytułu najmu lokalu. Wartość kaucji wylicza się w sposób następujący: Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 12 = kwota kaucji
np. 15,61 zł/m2 x 50 m2 = 780,50 zł x 12 = 9.366,00 zł
OSTATNIM KROKIEM JEST PODPISANIE UMOWY I ODBIÓR LOKALU
Umowa najmu z Katowickim TBS Sp. z o.o. jest zawierana na czas nieokreślony. Z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Najemca zobowiązany jest do uiszczania czynszu wraz z opłatami związanymi z użytkowaniem lokalu tj. z tytułu dostaw i usług niezależnych od wynajmującego (zaopatrzenie w wodę – ciepłą i zimną, odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w ciepło, wywóz śmieci). Wysokość czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki, przy czym nie może być on wyższy w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej. Na każdy budynek stawka czynszu jest ustalana indywidualnie. Stawki czynszu regulowanego 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego są obliczone w sposób uwzględniający standard budynku. Zgodnie z Uchwałą Wspólników z dnia 20.12.2012 r. maksymalna stawka czynszu wynosi 15,61 zł/m2.
PRZYKŁADOWA WYSOKOŚĆ CZYNSZU DLA LOKALU O METRAŻU 50 M2 WYLICZA SIĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:
stawka czynszu x 50 m2 = kwota czynszu tj. 15,61 zł/m2 x 50 m2 = 780,50 zł

Skierowanie z UM Katowice

ZŁOŻYĆ WNIOSEK W URZĘDZIE MIASTA KATOWICE

 • ul. Rynek 1 – wydział budynków i dróg z zaznaczeniem, że jest się zainteresowanym wynajmem lokalu z zasobów Katowickiego TBS Sp. z o.o.
W JAKICH DZIELNICACH KATOWIC MOŻESZ STARAĆ SIĘ O WYNAJĘCIE MIESZKANIA POPRZEZ SKIEROWANIE Z UM KATOWICE

Dzielnica Wschodnia Katowic Zawodzie

 • ul. Bohaterów Monte Cassino 2-2i
 • ul. Marcinkowskiego 2,4,6
 • ul. Saint Etienne 2,3,4,5,6,7,9,11,13,15
 • ul. Szeroka 21,23,25; ul. 1 Maja 93,95,97

Dzielnica Północna Katowic Witosa

 • ul. Obroki 43,
 • ul. Sławka 26,28,30,34,38,40

Katowice Śródmieście

 • ul. Krasińskiego 14
 • ul. Skowrońskiego 2-4, Równoległa 7-8
 • ul. Skowrońskiego 3-3a

Katowice Giszowiec

 • ul. Pod Kasztanami 41-83

Katowice Dąb

 • ul. Dębowa 24,26; ul. Sportowa 27

Oferta dotyczy lokali mieszkalnych w przypadku ich zwolnienia przez dotychczasowych najemców.

SKIEROWANIE Z UM KATOWICE
Po rozpatrzeniu wniosku o wynajem, Urząd Miasta zgodnie z obowiązującymi procedurami wysyła pisemną propozycję wynajmu konkretnego lokalu mieszkalnego. Po spełnieniu warunków przez przyszłego Najemcę i akceptacji propozycji wynajmu, UM Katowice wysyła pisemne skierowanie do Katowickiego TBS ze wskazaniem przyszłych Najemców lokalu mieszkalnego.
OSOBA WSKAZANA PRZEZ UM KATOWICE DO ZAMIESZKANIA W ZASOBACH KTBS MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI (na dzień zawarcia umowy najmu)
WYMOGI USTAWOWE
(Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1020 z późn. zm.)
NIE POSIADAĆ TYTUŁU PRAWNEGO DO INNEGO LOKALU MIESZKALNEGO
Zgodnie z ww. ustawą mieszkanie należące do zasobów Spółki może być wynajęte wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli osoba ta oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, mogą być najemcami w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. tylko wtedy, gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana ze świadczeniem pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal o którego wynajem się ubiega.
Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego – przez tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego należy rozumieć każde prawo podmiotowe, zarówno o charakterze względnym (obligacyjnym)jak np. prawo najmu, użyczenia, także spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, umowa dożywocia), jak i bezwzględnym (rzeczowym) np. odrębna własność lokalu, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, służebność mieszkania), dające uprawnionemu możność korzystania z lokalu mieszkalnego.
WYKAZAĆ ODPOWIEDNI DOCHÓD
(Art. 30 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1020 z późn. zm.)
Wysokość przeciętnych wynagrodzeń w województwach ogłasza w Monitorze Polskim Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Ostatnio ogłoszone wynagrodzenie w woj. śląskim wynosi 4 586,55 zł.
MAKSYMALNE DOCHODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEKROCZYĆ (na dzień podpisania umowy najmu)
Art. 30 ust. 1 pkt 2- Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK, w przypadku gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji oraz dla lokali mieszkalnych wybudowanych bez kredytu BGK:

Wielkość gospodarstwa
domowego
Maksymalny dochód
w zł/m-c
1 – osobowe 7 155,02 zł
2 – osobowe 10 732,53 zł
3 – osobowe 13 117,53 zł
4 – osobowe 15 502,54 zł
5 – osobowe 17 887,55 zł

Art. 30 ust. 1 pkt 3 – Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK lub lokali wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, w przypadku gdy z budową lokalu nie było związane zawarcie umowy partycypacji :

Wielkość gospodarstwa
domowego
Maksymalny dochód
w zł/m-c
1 – osobowe 6 054,25 zł
2 – osobowe 9 081,37 zł
3 – osobowe 11 282,91 zł
4 – osobowe 13 209,26 zł
5 – osobowe 15 410,81 zł
MINIMALNY DOCHÓD, JAKI MUSI UDOKUMENTOWAĆ GOSPODARSTWO DOMOWE (na dzień podpisania umowy najmu)

Dla wyższych progów dochodowych Dla niższych progów dochodowych
Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 6 = wymagany dochód minimum np. 15,61 zł/m2 x 50 m2 = 780,50 zł x 6 = 4.683,00 zł Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 5 = wymagany dochód minimum np. 15,61 zł/m2 x 50 m2 = 780,50 zł x 5 = 3.902,50 zł
DOCHÓD – zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. dz. u. z 2017 r., poz. 180 z póżn. zm.) liczy się wg następującego wzoru:

Przychód Koszty uzyskania
Przychodu
Składki na ubezpieczenie
Społeczne
Dochód
1 2 3 4 (1-2-3)
JEŚLI PRZYSZŁY NAJEMCA SPEŁNIA WSZYSTKIE WARUNKI, WPŁACA KAUCJĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ NAJEM
Przyszły Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. Kaucja wynosi 9 – krotność miesięcznego czynszu za dany lokal. Po opuszczeniu lokalu kaucja podlega zwrotowi po potrąceniu ewentualnych należności z tytułu najmu lokalu. Wartość kaucji wylicza się w sposób następujący: Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 9 = kwota kaucji
np. 15,61 zł/m2 x 50 m2 = 780,50 zł x 9 = 7.024,50 zł
OSTATNIM KROKIEM JEST PODPISANIE UMOWY I ODBIORU LOKALU
Umowa najmu z Katowickim TBS Sp. z o.o. jest zawierana na czas nieokreślony. Z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Najemca zobowiązany jest do uiszczania czynszu wraz z opłatami związanymi z użytkowaniem lokalu tj. z tytułu dostaw i usług niezależnych od wynajmującego (zaopatrzenie w wodę – ciepłą i zimną, odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w ciepło, wywóz śmieci). Wysokość czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki, przy czym nie może być on wyższy w skali roku niż 4% lub 5% wartości odtworzeniowej. Na każdy budynek stawka czynszu jest ustalana indywidualnie. Stawki czynszu regulowanego 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego są obliczone w sposób uwzględniający standard budynku. Zgodnie z Uchwałą Wspólników z dnia 20.12.2012 r. maksymalna stawka czynszu wynosi 15,61 zł/m2.
PRZYKŁADOWA WYSOKOŚĆ CZYNSZU DLA LOKALU O METRAŻU 50M2 WYLICZA SIĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:
stawka czynszu x 50 m2 = kwota czynszu tj. 15,61 zł/m2 x 50 m2 = 780,50 zł