image_pdfimage_print

Partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

Kto może zawierać umowę najmu z wpłatą partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych z KTBS Sp. z o. o.?
Zgodnie z ustawą umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych ze Spółką mogą zawierać: osoby fizyczne, które będą najemcami lokali, pracodawcy działający w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników lub inne osoby prawne mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie.


Jaka jest maksymalna wielkość partycypacji w kosztach budowy?
Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu (dotyczy to tylko osób fizycznych).


Jak wyliczana jest kwota partycypacji?
Wartość partycypacji dla lokalu o metrażu 50 m2 i partycypacji w wysokości 30 % wylicza się w sposób następujący:
wartość odtworzeniowa x 50 m2 x 30 % = kwota partycypacji
to jest: 7 260 zł/m2 x 50 m2 x 30 % = 108.900,00 zł

Czym jest wartość odtworzeniowa?
Wartość odtworzeniowa lokalu, zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1610), stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Przez wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – należy rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, który ogłaszany jest przez Wojewodę Śląskiego.


Jaka jest wartość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 w Katowicach?
Wartość na II kw. 2024 r. i III kw. 2024 r. dla Miasta Katowice wynosi 7 260 zł.


Czy partycypacja jest zwracana w przypadku zakończenia umowy najmu?
Kwotę zwracanej partycypacji, ustaloną według stanu na dzień opróżnienia lokalu, oblicza się według wzoru:

WZÓR DO ZWROTU PARTYCYPACJI


W jakim terminie opłata partycypacyjna jest zwracana najemcy opuszczającemu lokal mieszkalny?
W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu, kwota partycypacji wniesiona przez najemcę podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu.

Skip to content