image_pdfimage_print

Na jaki czas zawarta zostaje umowa najmu?
Umowa najmu zostaje zawarta na czas nieokreślony

W jaki sposób umowa najmu może zostać rozwiązana?
Umowa najmu może zostać rozwiązana przez Najemcę, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego)


Umowa wypowiedziana przez KTBS Sp. z o. o. – nie później niż na miesiąc naprzód w następujących okolicznościach:

  • gdy Najemca używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki (dopuszcza do powstawania szkód w lokalu, niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców), wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali;
  • gdy Najemca zalega z czynszem za trzy pełne okresy płatności, mimo że jest uprzedzony na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu i nie wykorzystał na spłacenie zaległości dodatkowego, miesięcznego terminy do zapłaty zaległych i bieżących zaległości;
  • gdy Najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody Spółki;
  • gdy Najemca używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub przeprowadzenia remontu budynku;
  • gdy Najemca złoży niezgodną z prawdą deklarację o dochodach.

Zmiany w umowie najmu – kiedy następują?

Gdy następuje zniesienie wspólności prawa najmu – konieczne jest wtedy przedłożenie Spółce prawomocnego wyroku orzekającego rozwód, z którego treści wynika, że prawo najmu lokalu zostało przyznane jednej ze stron w ramach podziału majątku wspólnego lub prawomocnego postanowienia sądu wydanego w sprawie o podział majątku wspólnego, jeżeli nie było rozstrzygnięcia w tym zakresie w wyroku orzekającym rozwód, z którego treści wynika, że prawo najmu lokalu zostało przyznane jednej ze stron,


Gdy następuje śmierć Najemcy i, zgodnie z art. 691 kodeksu cywilnego, następuje wstąpienie w stosunek najmu małżonka niebędącego współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, osoby, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z Najemcą lub innych osób, wobec których Najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych (osoby te mogą wstąpić w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z Najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W przypadku braku takich osób stosunek najmu lokalu wygasa).


Uwaga! Należy pamiętać, że:

W kwestii prawa najmu lokalu mieszkalnego po rozwodzie lub po ustaniu wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa, zgodnie z art. 6801 § 1 k.c. Kodeksu cywilnego, małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa,


Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje ustania wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Zgodnie z art. 6801 § 2 k.c. Kodeksu cywilnego, Sąd, stosując odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu.

Skip to content