ZP/11/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 16/12 oraz działkach drogowych nr 14/3, 1/1 i 149 przy ul. Leopolda w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 16/12 oraz działkach drogowych
nr 14/3, 1/1 i 149 przy ul. Leopolda w Katowicach – ZP/11/19″

Termin składania ofert: 30.10.2019 r. godz. 10:30
Otwarcie ofert: 30.10.2019 r. godz. 11:00

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki nr 1-9, 11-12 do SIWZ.
  4. Załącznik nr 10 do SIWZ.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia nr 1

Informacja art.86 ust. 5 PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty