ZP/1/19 – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Szerokiej w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę  budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 152/2, 152/1, 143/1 i 144/5 ( trzy ostatnie działki w trakcie podziału) oraz działkach drogowych nr 153, 163/2 przy ul. Szerokiej w Katowicach – ZP/1/19

Termin składania ofert: 18.01.2019 r. godz. 11:00

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki do SIWZ od 1 – 10, 12.
  4. Załącznik do SIWZ nr 11 – projekt budowlany
  5. Załącznik do SIWZ nr 13 – projekt przetargowy
  6. Załącznik do SIWZ nr 14 – STWiOR
  7. Załącznik do SIWZ nr 15 – przedmiary
  8. Załącznik do SIWZ nr 16 – wytyczne zamawiającego do projektu wykonawczego

Wyjaśnienia do SIWZ nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty