ZP/3/19 – Prace remontowe elewacji budynków, balkonów i tarasów, klatek schodowych, wejść do klatek schodowych, ciągów pieszych z wykonaniem odwodnienia liniowego na łączeniu kostki betonowej w strefie wejścia do klatek schodowych oraz remontu okiennic drewnianych budynków mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:  roboty budowlane pn.: „Prace remontowe elewacji budynków, balkonów i tarasów, klatek schodowych, wejść do klatek schodowych, ciągów pieszych z wykonaniem odwodnienia liniowego na łączeniu kostki betonowej w strefie wejścia do klatek schodowych oraz remontu okiennic drewnianych budynków mieszkalnych  w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o. „

Termin składania ofert: 15.04.2019 r. godz. 12:00

Otwarcie ofert: 15.04.2019 r. godz. 13:00

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki do SIWZ od 1 -7
  4. Załączniki do SIWZ nr 8,9 – przedmiary

KOMUNIKAT NR 1

Informacja z otwarcia ofert art. 86 ust. 5  PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dla części nr 1 i 2 zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  – dla części 3,4,5