ZP/4/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Prace remontowe klatek schodowych, wejść do klatek schodowych, ciągów pieszych z wykonaniem odwodnienia liniowego na łączeniu kostki betonowej w strefie wejścia do klatek schodowych oraz remontu okiennic drewnianych budynków mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Prace remontowe klatek schodowych, wejść do klatek schodowych, ciągów pieszych z wykonaniem odwodnienia liniowego na łączeniu kostki betonowej w strefie wejścia do klatek schodowych oraz remontu okiennic drewnianych budynków mieszkalnych  w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o. – ZP/4/19

Termin składania ofert: 29.05.2019 r. godz. 12:00

Otwarcie ofert: 29.05.2019 r. godz. 13:00

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki do SIWZ nr 1 -7
  4. Załączniki do SIWZ od 8-9 – przedmiary

Komunikat nr 1

Informacja art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty