ZP/6/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Leopolda w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 16/12 oraz działkach drogowych
nr 14/3, 1/1 i 149 przy ul. Leopolda w Katowicach – ZP/6/19″

Termin składania ofert: 12.09.2019 r. godz. 10:30
Otwarcie ofert: 12.09.2019 r. godz. 11:00

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki nr 1-9 do SIWZ
  4. Załączniki nr 10 do SIWZ
  5. Załączniki nr 11-12

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania