ZP/9/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Wymiana trzech dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krasińskiego 14 G, H, J w Katowicach – drugi przetarg

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:roboty budowlane pn. Wymiana trzech dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krasińskiego 14 G, H, J w Katowicach – drugi przetarg.

Termin składania ofert: 10.10.2019 r. godz. 10:00

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki do SIWZ

Informacja art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty