Deklaracja o dochodach – podstawy prawne

Obowiązek składania przez najemców TBS-ów deklaracji o dochodach wynika wprost z ustawy  z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1020.),  a dokładnie z art. 30 ust. 3, który mówi że: „Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.”

 

Termin składania deklaracji o dochodach

Deklaracje o dochodach należy składać do dnia 31.05.2019 r.

 

Co wlicza się do mojego dochodu ?

Wyciąg z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,   poz. 180), której przepisy dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych stosuje się odpowiednio zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego:

Art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze: „Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba  że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu”.

Do dochodu przykładowo zalicza się: Wynagrodzenie za pracę, emerytury, renty, wynagrodzenie z umów o dzieło, zlecenia i agencyjnych, diety, zasiłki stałe z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, wychowawcze, pogrzebowe, dodatek pielęgnacyjny, zasiłki dla bezrobotnych, przedemerytalne, dodatki kombatanckie, stypendia studenckie, żołd, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne, uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz.60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z  2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60).

 

Pułapy dochodowe

Obowiązujące przy składaniu deklaracji w 2019 r. limity dochodu dla woj. śląskiego przedstawia poniższa tabela

Liczba osób w gospodarstwie domowymLimit dochodu dla:
– najemców, którzy zawarli umowy najmu przed wejściem w życie nowej ustawy tj. do 25-10-2015 r.
– najemców, którzy zajmują lokal na podstawie umowy partycypacji, niezależnie od terminu zawarcia umowy najmu;
– najemców, którzy zamieszkują w budynkach wybudowanych bez udziału środków kredytowych z KFM, niezależnie od terminu zawarcia umowy najmu oraz budynków przejętych przez Spółkę *
Limit dochodu dla:
– najemców, którzy zawarli umowy najmu po wejściu w życie nowej ustawy tj. od 25-10-2015 r. (nie dotyczy przypadków wymienionych w sąsiedniej kolumnie)
1 osoba6 626,01 zł4 077,54 zł
2 osoba9 939,01 zł6 116,31 zł
3 osoba12 147,68 zł8 409,93 zł
4 osoba14 356,35 zł10 193,86 zł
5 osoba16 565,02 zł12 232,63 zł
6 osoba18 773,68 zł14 271,40 zł

*wykaz budynków przejętych oraz wybudowanych bez udziału środków kredytowych z KFM:

Złota 17a; Dębowa 17a,19a,21a,23a; Kominka 1-3; Kubiny 9; Warmińska 10-12; Modrzewiowa 11; Modrzewiowa 23,25,27; Obroki 43; Saint Etienne 15, 15a; 1 Maja 93a,b,c; 1 Maja 97; Dębowa 24/26; Sportowa 27,27a,27b,27c,27d; Boh. M. Cassino 2; Sławka 26D

 

Jak poprawnie wypełnić deklarację o dochodach

W deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe należy uwzględnić dochody WSZYSTKICH ZAMELDOWANYCH OSÓB W LOKALU

Wzór wypełnienia deklaracji o dochodach przedstawiamy poniżej:

L. p.1)Miejsce pracy – nauki 2)Źródła dochoduWysokość dochodu w zł
1234
1PHU „ŚLĄSK”Działalność gospodarcza40 000 zł (dochód minus składki na ubezpieczenie społeczne)
2UM KatowiceUmowa o pracę35 000 zł (dochód minus składki na ubezpieczenie społeczne)
3ZUSEmerytura30 000 zł przychód (dochód)
4Politechnika Śląska w GliwicachStypendium naukowe3600 zł przychód (dochód)
5I LO KatowiceUczeń——–
Razem dochód przypadający na gospodarstwo domowe:108 600 zł (suma powyższych)

 

Gdzie można złożyć deklaracje o dochodach?

Deklaracje można składać:

  • w głównej siedzibie Spółki ul. Krasińskiego 14 – z dokumentacją potwierdzającą wysokość dochodu DO WGLĄDU (pokój nr 5)
  • w administracjach terenowych – ul. Sławka 26, ul. Bohaterów Monte Cassino 2 – wraz z KOPIĄ dokumentacji potwierdzającej wysokość dochodu- brak możliwości kopiowania dokumentacji w administracjach terenowych

 

DRUK >>DEKLARACJA O DOCHODACH<< 

>>WZÓR WYPEŁNIENIA DEKLARACJI<<

 

NAJEMCY ZOBOWIĄZANI DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI O DOCHODACH W 2018 ROKU ZOSTANĄ WEZWANI INDYWIDUALNIE  ODRĘBNYM PISMEM SPÓŁKI.

Uwaga!

Reklamacje dotyczące deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. będą rozpatrywane w odniesieniu do osób, które dysponują wydanym przez KTBS Sp. z o.o. potwierdzeniem złożenia deklaracji w przypadku deklaracji składanych w głównej siedzibie KTBS Sp. z o.o. (lub administracjach terenowych) albo potwierdzeniem przesłania deklaracji listem poleconym na adres siedziby Spółki.