Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się:

najemcy lokali mieszkalnych


właściciele lokali mieszkalnych


osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, ale oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.


Jakie warunki należy spełnić, aby starać się o dodatek mieszkaniowy?

Wysokość dochodu – nie może przekroczyć ustawowych pułapów, które uzależnione są od najniższej emerytury;
Definicja dochodu:Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba , że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Aktualne pułapy dochodu znajdują się  na stronie internetowej MOPS Katowice.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego  musi spełniać normatywy przewidziane w ustawie; dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnie, ale nie o więcej niż o: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%; oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:

Powierzchnia normatywnaOdstępstwa dopuszczone w ustawie
30%50%
Dla 1 osoby<35m245,5m252,5m2
Dla 2 osób40m2>52,0 m260,0m2
Dla 3 osób45m258,5m267,5m2
Dla 4 osób55m271,5m282,5m2
Dla 5 osób65m2>84,5m2>97,5m2
Dla 6 osób70m291,0m2105m2

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.


Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.


Jak załatwić dodatek mieszkaniowy?

Sprawdź czy spełniasz warunki ustawowe dotyczące dochodu oraz powierzchni zajmowanego lokalu.


Jeżeli spełniasz warunki ustawowe złóż odpowiedni wniosek do właściwego terenowo oddziału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach;  druk wniosku dostępny pod adresem MOPS Katowice. Wnioski można także otrzymać  w siedzibie Spółki.


Wniosek musi być potwierdzony przez spółkę, dlatego:
zadzwoń do działu finansowo-księgowego  Katowickiego TBS Sp. z o.o.  I poproś o wypełnienie wniosku, umawiając się jednocześnie  z pracownikiem na termin odbioru wniosku. Na prośbę lokatora potwierdzony wniosek można także odebrać w administracji terenowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2 lub ul. Sławka 26.
Tel. (32) 253-67-13, (32) 253-77-83  wew. 718, 742


Szczegółowe zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych; informacje o niezbędnych dokumentach jakie należy przedłożyć w miejskim ośrodku pomocy społecznej uzyskacie państwo na stronie internetowej: MOPS Katowice.