image_pdfimage_print

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania ustalane są zgodnie z zapisami art. 28 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (tekst jednolity Dz.U. 1995 Nr 133 poz. 654 .). Stawka czynszu ustalana jest przez zgromadzenie wspólników w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali Spółki pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę nieruchomości.

Czynsz w zasobach Spółki nie może być wyższy niż:

-4% wartości odtworzeniowej lokalu – w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego,

-5% wartości odtworzeniowej lokalu- w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego

Przykład wyliczenia max stawki czynszu:

Wartość odtworzeniowa obowiązująca w IV kw. 2023 r. i I kw. 2024 r. : 7.423,00 zł/m2

Wyliczenie max stawki:  (7.423,00 zł/m2 x 4%) / 12 miesięcy = 24,74 zł/m2

Wyliczenie max stawki:  (7.423,00 zł/m2 x 5%) / 12 miesięcy = 30,93 zł/m2

Ograniczenie wysokości stawki czynszu nie dotyczy sytuacji, gdy najemca:
– uzyska tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości w której wynajmuje lokal z zasobów Spółki.

Aktualne stawki czynszu w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o.o. ustalone zostały Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2/NZW/2012 z dnia 20 grudnia 2012r.

Poza czynszem najemcy Spółki zobowiązani są do pokrywania kosztów tzw. opłat niezależnych od  Katowickiego TBS Sp. z o.o., do których zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. 2016 r.  poz. 1610) zaliczane są opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

Opłaty niezależne od właściciela mają charakter opłat zaliczkowych tzn, że rozliczone zostają zgodnie z obowiązującymi w Spółce wewnętrznymi regulaminami.

Opłaty za najem mogą być dokonywane tylko i wyłącznie na rachunek bankowy Katowickiego TBS Sp. z o.o.
Katowickie TBS Sp. z o.o. stosuje narzędzia płatności, które pozwalają na szybką i bezbłędną identyfikację  płatności z tytułu najmu tj.


System identyfikacji masowych płatności

Każdemu najemcy został przypisany indywidualny, spersonifikowany numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać płatności w formie zwykłego przelewu dokonanego w formie tradycyjnego lub elektronicznego przelewu bankowego.


Ważne

Rachunki bankowe mają charakter indywidualny, dlatego nie należy ich udostępniać swoim sąsiadom; sytuacja taka spowoduje, iż wpłacone przez sąsiada opłaty za mieszkanie nie zostaną zaksięgowane na jego koncie lecz na koncie osoby, która numer rachunku udostępniła.
W celu sprawdzenia, czy dokonują Państwo płatności na właściwy rachunek bankowy, można skontaktować się z Działem Finansowo-Księgowym nr tel. (32) 253-67-13, wew. 718, 742. Przypominamy, iż informacje takie udzielane są tylko po podaniu dokładnych danych personalnych wraz z numerem pesel najemcy lub identyfikatorem najemcy nadanym przez Spółkę.


Polecenie zapłaty

To bardzo wygodna forma płatności polegająca na  upoważnieniu Katowickiego TBS Sp. z o.o.  do obciążania rachunku bankowego najemcy.
Obciążenie rachunku bankowego następuje 20-tego dnia każdego miesiąca (jeżeli jest to dzień ustawowy od pracy, to obciążenie następuje w najbliższy dzień roboczy).
Warunkiem skorzystania z tej formy płatności jest tylko i wyłącznie posiadanie rachunku bankowego oraz podpisanie stosownego druk zgody.


Podpis złożony na druku zgody musi być tożsamy z wzorem podpisu złożonym w banku prowadzącym rachunek bankowy.


Druk zgody wystarczy dostarczyć do siedziby Spółki.


Wszystkie pozostałe formalności  pozostają w gestii Katowickiego TBS Sp. z o.o.


Zaletą tej formy jest, iż w przypadku zmiany opłat lub też konieczności dopłaty lub potrącenia jakichkolwiek kwot np. w związku z rozliczeniem mediów, system  automatycznie uwzględnia zmiany.


Najemca ma prawo odwołać pojedyncze polecenie zapłaty w banku prowadzącym jego rachunek bankowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego.


W przypadku zmiany rachunku bankowego konieczne jest wypełnienie nowego druk zgody.


Rezygnacja z tej formy płatności wymaga wypełnienia druku odwołania zgody do obciążania rachunku bankowego.

Płatności za najem lokali mieszkalnych winny być dokonywane z góry do 10-tego dnia danego miesiąca kalendarzowego, czyli opłaty mieszkaniowe za styczeń winny być dokonane do 10 stycznia.

Na wniosek najemcy możliwe jest przesunięcie terminu płatności. Zmiana terminu płatności nie wymaga podpisania aneksu do umowy. Druk do pobrania

Drodzy najemcy, każdego mogą spotkać problemy finansowe. Nie warto czekać, aż problem rozwiąże się sam – wtedy może być już za późno. Proponujemy dwa proste kroki, które  mogą pomóc w spłacie zadłużenia:


Złóż wniosek o rozłożenie zadłużenia na ratydalej
– maksymalny okres spłaty zadłużenia to 12 miesięcy;


Sprawdź czy przysługuje Ci dodatek mieszkaniowydalej


Niepodjęcie żadnych kroków spowoduje uruchomienie procesu windykacji należności, który jest bardzo kosztowny przede wszystkim dla najemców i który ostatecznie może pozbawić najemcę mieszkania!


Schemat windykacji

-

Wysłanie wezwania do zapłaty z dodatkowym terminem na spłatę zadłużenia

-

Brak wpłaty mimo dodatkowego terminu

-

Wypowiedzenie umowy najmu, które uniemożliwia najemcy staranie się o dodatek mieszkaniowy

-

Uruchomienie procedur sądowych

-

Wstrzymanie dostawy ciepła oraz ciepłej wody do lokalu mieszkalnego

-

Eksmisja