image_pdfimage_print

Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpiecz swoje mienie w lokalu mieszkalnym.


Katowickie TBS Sp. z o.o. nie odpowiada za wszystkie szkody.


Katowickie TBS Sp. z o.o.  posiada ubezpieczenie:

mienia Spółki od zdarzeń losowych


odpowiedzialności cywilnej TBS od szkód wyrządzonych osobom trzecim (w tym najemcom).


Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, Katowickie TBS-Sp. z o.o.  odpowiada wyłącznie za szkody w mieniu najemców, do których doszło z winy TBS. Zawierając umowy najmu, Spółka nie zobowiązała się do większej odpowiedzialności za prywatne mienie najemców aniżeli przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawne. Należy także podkreślić, że umowy o udostępnienie miejsca parkingowego – z racji postanowień w nich zawartych – nie są umowami przechowania, wobec czego TBS nie odpowiada za rozmaite zdarzenia (w tym losowe), które doprowadziły do uszkodzenia pojazdów na udostępnionych miejscach postoju.


Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in. sytuacje, kiedy z winy TBS dojdzie do szkody w mieniu prywatnym najemców (np. meble zostaną zalane w wyniku awarii instalacji c.o.) Ubezpieczyciel wypłaci wówczas poszkodowanemu odszkodowanie z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TBS. Koniecznym warunkiem powstania odpowiedzialności (i wypłaty odszkodowania) musi być jednak w każdym przypadku element zawinionego zachowania (działania lub zaniechania) występującego po stronie TBS.


Niemniej jednak pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że NIE ZA KAŻDĄ SZKODĘ W PRYWATNYM MIENIU NAJEMCÓW TBS BĘDZIE ODPOWIADAĆ (a co za tym idzie ubezpieczyciel TBS również).


Przez prywatne mienie należy rozumieć zarówno mienie ruchome, jak i nakłady inwestycyjne poczynione w wynajmowanych mieszkaniach (np. parkiety, kafelki itp.).
Nie są objęte odpowiedzialnością TBS między innymi  następujące szkody:


kradzież prywatnego mienia najemców w wyniku włamania do mieszkania lub piwnicy lub innych pomieszczeń,


zniszczenie/uszkodzenie prywatnego mienia najemców w wyniku zdarzeń losowych np. pożaru, powodzi, deszczu nawalnego itp.


zalanie prywatnego mienia najemców przez sąsiada mieszkającego piętro wyżej,


szkody w sprzęcie elektronicznym wynikłe z przepięć w wyniku niedotrzymania parametrów energii elektrycznej płynącej w instalacji, za które odpowiada np. zakład energetyczny.


W celu uniknięcia skutków podobnych sytuacji w przyszłości, sugerujemy najemcom Spółki, żeby indywidualnie ubezpieczyć prywatne mienie znajdujące się w lokalach mieszkalnych, garażach, piwnicach, miejscach postojowych od następstw ww. zdarzeń.

Skip to content