Dodatkowy opis

 

Równoległa
 • lokal położony jest na V piętrze;
 • składa się z: 1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój– pow.: 34,56 m2 Mieszkanie posiada balkon oraz przynależną komórkę lokatorską (piwnicę).
 • stawka czynszu: 17,17 zł/m2, miesięczne opłaty ok.: 840 zł (1 osoba – czynsz, zaliczka na CO, zaliczka na WOD-KAN, opłata za wywóz śmieci, –bez energii elektrycznej)
 • kaucja: 7.120,80 / partycypacja: 72.119,81 zł = razem koszty: 79.240,61 zł; Wysokość partycypacji jest wyliczona na dzień publikacji ogłoszenia zgodnie z aktualnymi wskaźnikami, w związku z powyższym kwoty mogą ulec zmianie.
 • kaucja i partycypacja po wyprowadzeniu się najemcy jest zwracana i podlega rewaloryzacji zgodnie z ustawą; >wzór<
 • warunki do zawarcia umowy najmu: minimalny dochód: 2.967,00 zł.
 • warunki do zawarcia umowy najmu: maksymalny dochód: 7.658,81 zł (1 osoba), 11.305,56 zł (2 osoby), 13.858,80 zł (3 osoby), 16.411,74zł (4 osoby)
 • brak innego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informacje dostępne >tutaj<
 • Planowana dostępność lokalu do ustalenia po spełnieniu warunków do zawarcia umowy najmu.

 

PROCEDURA WYNAJMU LOKALU:

1.ZŁOŻENIE DEKLARACJI:

 • Osoby zainteresowane najmem lokalu winny złożyć deklarację przystąpienia do umowy partycypacji (druk dostępny poniżej) TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: nabor@tbs.katowice.pl
 • Deklaracje będą przyjmowane od 26.05.2023 r. od godziny 08:00 do 30.05.2023 r. do godziny 15:00. W przypadku małżeństw deklarację winni podpisać oboje małżonków. W przypadku związków nieformalnych, partnerów – osoby, które chcą być stronami umowy /oboje partnerów lub tylko jedna z osób./
 • W przypadku chęci ubiegania się o kilka lokali mieszkalnych należy złożyć tylko jedną deklarację z zaznaczeniem lokali jakimi są Państwo zainteresowani.
 • Osoby zainteresowane, które przesłały deklarację na podany adres e-mail, otrzymają odpowiedź w sprawie przydzielonego numeru deklaracji do dnia 31.05.2023 r.
 • NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ – w przypadku, gdy na lokal mieszkalny będzie złożona więcej niż 1 deklaracja Spółka przeprowadzi komisyjne losowanie, w którym udział biorą wszystkie osoby, które złożyły deklaracje w wyznaczonym terminie.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UMOWY PARTYCYPACJI

 

2.KOMISYJNE LOSOWANIE:

 • W przypadku gdy deklaracja będzie dotyczyć większej ilości lokali mieszkalnych osoba zainteresowana może brać udział we wszystkich losowaniach dotyczących wskazanych lokali mieszkalnych z zastrzeżeniem, że w przypadku wylosowania więcej niż raz jej deklaracji jako pierwszej, na liście rankingowej zostaje wpisana tylko w losowaniu, które zostało przeprowadzone jako pierwsze. W kolejnych losowaniach, w przypadku gdy ta sama deklaracja zostaje wylosowana jako pierwsza osoba zainteresowana zostaje wpisana na pierwszą pozycję listy rezerwowej.
 • Komisyjne losowanie ustala się na dzień 01.06.2023 r. na godzinę 10:00
 • Oględziny lokalu będą możliwe dopiero po komisyjnym losowaniu przez osobę znajdującą się na pierwszej pozycji.
 • Informujemy, że na losowaniu mogą być obecne nie więcej niż 3 osoby z grona wszystkich osób, które złożyły deklaracje na wszystkie dostępne lokale w danym czasie. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia chęci uczestniczenia w losowaniu w terminie składania deklaracji na adres e-mail: nabor@tbs.katowice.pl
 • Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z trzema pierwszymi osobami, które wyślą zgłoszenia w wyznaczonym terminie.
 • Po komisyjnym losowaniu listy rankingowe zostaną zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu w terminie do dnia 02.06.2023 r. do godz. 15:30.
 • Po komisyjnym losowaniu pracownicy Spółki będą kontaktować się z pierwszą wylosowaną osobą w celu rozpoczęcia dalszych formalności. Termin na udzielenie informacji zwrotnej dotyczącej woli zawarcia umowy partycypacji wynosi do 5 dni roboczych. Brak informacji zwrotnej Spółka traktuje jako rezygnację. W przypadku rezygnacji pierwszej wylosowanej osoby następuje kontakt z kolejną osobą zgodnie z kolejnością wylosowania.

REGULAMIN KOMISYJNEGO LOSOWANIA

 

3.ZAWARCIE UMOWY PARTYCYPACJI:

 • Zadatek w wysokości 500 zł płatny jest przed podpisaniem umowy partycypacji (czyli po przeprowadzeniu komisyjnego losowania oraz po oględzinach lokalu i pozytywnej decyzji o wynajmie)
 • Kwota partycypacji płatna jest w terminie w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy partycypacji. Wzór umowy partycypacji >tutaj<

 

4.ZAWARCIE UMOWY NAJMU:

 • Przed podpisaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego należy wpłacić  kaucję.
 • Do umowy najmu najeży złożyć dokumenty: zaświadczenie o dochodach potwierdzone przez zakład pracy (do spełniania warunku minimalnego dochodu – wzór zaświadczenia o dochodach >tutaj<), zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu w roku poprzedzającym zawarcie umowy najmu (do spełnienia warunku maksymalnego dochodu), oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
 • Opłaty za lokal naliczane są od dnia przekazania lokalu mieszkalnego protokołem zdawczo – odbiorczym (od odbioru kluczy do lokalu).

 

WZÓR WYLICZENIA PROGÓW DOCHODOWYCH (MINIMALNYCH I MAKSYMALNYCH)

Przychód pomniejszony o: koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę alimentów świadczona na rzecz innych osób.

Dokumenty weryfikacyjne źródeł uzyskania dochodów według rodzajów zatrudnienia:

  1. Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło lub inne: Zaświadczenie o wysokości dochodów.
  2. Działalność gospodarcza: osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, ryczałtu, karty podatkowej – zaświadczenie z biura rachunkowego lub oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą o wysokości dochodów.
  3. Osoby uczące się (studenci, doktoranci): zaświadczenie lub decyzja o przyznanym stypendium.
  4. Dla osób mających ustalone prawo do świadczeń ZUS (emerytury, renty, urlopy macierzyńskie i rodzicielskie, zasiłki chorobowe): ostatnia decyzja o przyznaniu świadczenia z ZUS lub zaświadczenie z ZUS o osiąganych dochodach.
  5. Inne źródła dochodów (alimenty): dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych dochodów -wyrok rozwodowy/o alimenty.

 

INFORMACJE DODATKOWE – WYNAJEM MIEJSCA POSTOJOWEGO:

 • Wynajem miejsc postojowych odbywa się na podstawie zawartej umowy najmu miejsca postojowego.
 • Cennik wynajmu miejsc postojowych:

a. Parking podziemny przy ul. Skowrońskiego – Równoległej– 195 zł brutto miesięcznie (brak wolnych miejsc, możliwość oczekiwania w kolejce zainteresowanych)

b. Miejsca postojowe ograniczone blokadą: – 70,00 zł brutto miesięcznie, kaucja 300 zł (brak wolnych miejsc, możliwość oczekiwania w kolejce zainteresowanych)

c. Najem w trybie popołudniowo – weekendowym:  

 • parkowanie pojazdu możliwe od poniedziałku do czwartku w godz. od 16:30 do 06:30 oraz od piątku od godz. 16:30 do poniedziałku do godz. 06:30
 • miejsca postojowe ograniczone blokadą – 49,00 zł brutto miesięcznie
 • miejsca postojowe w parkingu podziemnym przy ul. Krasińskiego 14 – 136,50 zł brutto miesięcznie

Wniosek o wynajem miejsca postojowe można złożyć przy zawarciu umowy najmu. Wnioski są rozpatrywane według kolejności złożenia pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami postojowych na terenie osiedla. W przypadku braku wolnych miejsc postojowych, wniosek zostaje wpisany na listę rezerwową.

 

Załączniki do pobrania: 

Deklaracja przystąpienia do umowy partycypacji

Regulamin komisyjnego losowania

LISTA RANKINGOWA