Dodatkowy opis

• położony jest na IV piętrze;
• składa się z: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój– pow.: 49,34 m2 Mieszkanie posiada balkon oraz  przynależną piwnicę.
• stawka czynszu: 15,61 zł/m2, miesięczne opłaty ok.: 1.088 zł (2 osoby – czynsz, zaliczka na CO, zaliczka na WOD-KAN, opłata za wywóz śmieci, bez prądu)
• stawka czynszu od 01.10.2022r.  będzie wynosić 17,17 zł/ m2, miesięczne opłaty wynosić będą ok. 1.165 zł (2 osoby – czynsz, zaliczka na CO, zaliczka na WOD-KAN, opłata za wywóz śmieci, bez prądu)
• kaucja: 9.242,40 zł / partycypacja: 96.244,77 zł = razem koszty: 105.487,17 zł; Wysokość partycypacji jest wyliczona na dzień publikacji ogłoszenia zgodnie z aktualnymi wskaźnikami, w związku z powyższym kwoty mogą ulec zmianie.
• kaucja i partycypacja po wyprowadzeniu się najemcy jest zwracana i podlega rewaloryzacji zgodnie z ustawą;
• warunki do zawarcia umowy najmu: minimalny dochód: 3.851,00 zł.
• warunki do zawarcia umowy najmu: maksymalny dochód: 7.060,35 zł (1 osoba), 10.422,43 zł (2 osoby), 12.775,88 zł (3 osoby), 15.129,33 zł (4 osoby)

Obecny najemca jest w trakcie wypowiedzenia umowy najmu. Planowany termin zdania lokalu został wyznaczony na dzień 30.06.2022 r. Wyznaczony termin może ulec zmianie.

WZÓR WYLICZENIA PROGÓW DOCHODOWYCH (MINIMALNYCH I MAKSYMALNYCH)

przychód – koszty uzyskania przychodu- należny podatek dochodowy od osób fizycznych – składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu – składki na ubezpieczenie zdrowotne- kwota alimentów świadczona na rzecz innych osób.

PROCEDURA ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
1. Osoby zainteresowane najmem lokalu winny złożyć deklarację przystąpienia do umowy partycypacji (druk dostępny poniżej) TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: nabor@tbs.katowice.pl
2. Deklaracje będą przyjmowane od 01.07.2022 r. od godziny 08:00 do 08.07.2022 r. do godziny 15:00. W przypadku małżeństw deklarację winni podpisać oboje małżonków. W przypadku związków nieformalnych, partnerów – osoby, które chcą być stronami umowy /oboje partnerów lub tylko jedna z osób./
3. W przypadku chęci ubiegania się o kilka lokali mieszkalnych należy złożyć tylko jedną deklarację z zaznaczeniem lokali jakimi są Państwo zainteresowani.
4. Osoby zainteresowane, które przesłały deklarację na podany adres e-mail, otrzymają odpowiedź w sprawie przydzielonego numeru deklaracji do dnia 12.06.2022r.
5. NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ – w przypadku, gdy na lokal mieszkalny będzie złożona więcej niż 1 deklaracja Spółka przeprowadzi komisyjne losowanie, w którym udział biorą wszystkie osoby, które złożyły deklaracje w wyznaczonym terminie.

KOMISYJNE LOSOWANIE:
1. W przypadku gdy deklaracja będzie dotyczyć większej ilości lokali mieszkalnych osoba zainteresowana może brać udział we wszystkich losowaniach dotyczących wskazanych lokali mieszkalnych z zastrzeżeniem, że w przypadku wylosowania więcej niż raz jej deklaracji jako pierwszej, na liście rankingowej zostaje wpisana tylko w losowaniu, które zostało przeprowadzone jako pierwsze. W kolejnych losowaniach, w przypadku gdy ta sama deklaracja zostaje wylosowana jako pierwsza osoba zainteresowana zostaje wpisana na pierwszą pozycję listy rezerwowej.
2. Komisyjne losowanie ustala się na dzień 13.07.2022r. na godzinę 10:00
3. Oględziny lokalu będą możliwe dopiero po komisyjnym losowaniu przez osobę znajdującą się na pierwszej pozycji.
4. Informujemy, iż ze względu na stan epidemiczny, na losowaniu mogą być obecne nie więcej niż 3 osoby z grona wszystkich osób, które złożyły deklaracje na wszystkie dostępne lokale w danym czasie. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia chęci uczestniczenia w losowaniu w terminie składania deklaracji na adres e-mail: nabor@tbs.katowice.pl
5. Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z trzema pierwszymi osobami, które wyślą zgłoszenia w wyznaczonym terminie.
6. Po komisyjnym losowaniu listy rankingowe zostaną zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu w terminie do dnia 15.07.2022r. do godz. 15:30.
7. Po komisyjnym losowaniu pracownicy Spółki będą kontaktować się z pierwszą wylosowaną osobą w celu rozpoczęcia dalszych formalności. Termin na udzielenie informacji zwrotnej dotyczącej woli zawarcia umowy partycypacji wynosi do 5 dni roboczych. Brak informacji zwrotnej Spółka traktuje jako rezygnację. W przypadku rezygnacji pierwszej wylosowanej osoby następuje kontakt z kolejną osobą zgodnie z kolejnością wylosowania.

PŁATNOŚCI:
1. Zadatek w wysokości 500 zł płatny jest przed podpisaniem umowy partycypacji (czyli po przeprowadzeniu komisyjnego losowania oraz po oględzinach lokalu i pozytywnej decyzji o wynajmie)
2. Kwota partycypacji płatna jest w terminie w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy partycypacji.
3. Kwota kaucji płatna jest przed podpisaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego.
4. Opłaty za lokal naliczane są od dnia przekazania lokalu mieszkalnego protokołem zdawczo – odbiorczym.

MIEJSCA POSTOJOWE:
1. Wynajem miejsc postojowych odbywa się na podstawie zawartej umowy najmu miejsca postojowego
2. Cennik wynajmu miejsc postojowych:

a. Parking dwupoziomowy przy ul. Sławka 26:
– poziom górny 100,00 zł brutto miesięcznie

– poziom dolny 162,00 zł brutto miesięcznie

b. Parking podziemny przy ul. Sławka 30,34,40 – 195 zł brutto miesięcznie

c. Miejsca postojowe ograniczone blokadą:
– przy ul. Sławka 30,34,40 (przy NFZ) – 90,00 zł brutto miesięcznie, kaucja 300 zł

– przy ul. Sławka 26b,d- 70,00 zł brutto miesięcznie, kaucja 300 zł.

3. Wniosek o wynajem miejsca postojowe można złożyć przy zawarciu umowy najmu. Wnioski są rozpatrywane według kolejności złożenia pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami postojowych na terenie osiedla. W przypadku braku wolnych miejsc postojowych, wniosek zostaje wpisany na listę rezerwową.

Sławka 28c (IV piętro)

Załączniki do pobrania: 

Deklaracja przystąpienia do umowy partycypacji

Regulamin komisyjnego losowania