Dodatkowy opis

 

 • lokal położony jest na parterze;
 • składa się z: 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka z WC, WC-oddzielne, przedpokój, garderoba– pow.: 64,79 m
 • stawka czynszu: 17,07 zł/m2, miesięczne opłaty ok.: 1.655 zł (3 osoby; – czynsz, zaliczka na CO, zaliczka na WOD-KAN, opłata za wywóz śmieci)- bez energii elektrycznej;
 • kaucja: 13.271,64  / partycypacja: 69.869,24 zł = razem koszty: 83.140,88 zł; Wysokość partycypacji jest wyliczona na dzień publikacji ogłoszenia zgodnie z aktualnymi wskaźnikami, w związku z powyższym kwoty mogą ulec zmianie
 • kaucja i partycypacja po wyprowadzeniu się najemcy jest zwracana i podlega rewaloryzacji zgodnie z ustawą; >wzór<
 • warunki do zawarcia umowy najmu: minimalny dochód: 5.529,85 zł
 • warunki do zawarcia umowy najmu: maksymalny dochód: 5.049,77 zł (1 osoba), 7.069,67 zł (2 osoby), 9.762,88 zł (3 osoby), 11.446,13 zł (4 osoby)
 • brak innego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego- szczegółowe informacje dostępne >tutaj<
 • Lokal dostępny od zaraz.

NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU. 

PROCEDURA WYNAJMU LOKALU:

1.ZŁOŻENIE WNIOSKU W URZĘDZIE MIASTA KATOWICE:

 • Osoby zainteresowane najmem lokalu winny złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1 (I piętro, stanowisko 20 lub 21) lub przesłać do Urzędu Miasta Katowice za pośrednictwem operatora pocztowego (jeżeli wniosek składany będzie za pośrednictwem operatora pocztowego – data wpływu do Urzędu nie może być późniejsza, niż ostatni dzień przewidziany na przyjmowanie wniosków).
 • Wnioski będą przyjmowane od 03.07.2023r. do 14.07.2023r.
 • Dokumenty niezbędne do weryfikacji formalnej wniosku – bez tych załączników wniosek uważany jest za niekompletny i nie zostanie rozpatrzony. 
  • załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego
  • załącznik nr 2 do wniosku – Zaświadczenie o wysokości średniomiesięcznego dochodu
  • załącznik nr 3 do wniosku – deklaracja wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania o wysokości średniomiesięcznych dochodów w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek
 • Dokumenty składane tylko w przypadku jeżeli dotyczy/dotyczą wnioskodawcy (kryteria dodatkowo punktowane – w przypadku braku doręczenia załączników punkty nie zostaną przyznane)
  • zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego w Katowicach o rozliczaniu się przez wnioskodawcę za ostatni rok podatkowy przed dniem złożenia wniosku z podatku dochodowego w Katowicach
  • potwierdzenie właściwej Administracji, że wnioskodawca jest aktualnie najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasoby miasta Katowice
  • kserokopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat lub kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 lat.
  • kserokopia książeczki mieszkaniowej wystawionej do dnia 23.10.1990r., która stanowi imienny dowód posiadania przez najemcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe.

2. PROCES NABORU WNIOSKÓW 

 1. Wnioski podlegać będą ocenie punktowej zgodnie z kryteriami pierwszeństwa określonymi w Uchwale Rady Miasta Katowice oraz ocenie formalnej i merytorycznej.
 2. Po pozytywnej weryfikacji, wniosek trafia na listę uszeregowaną w kolejności wg liczby przyznanych punktów – od największej do najmniejszej.
 3. W przypadku wniosków z tą samą liczbą punktów – decyduje data oraz godzina złożenia wniosku w Urzędzie.
 4. Po weryfikacji tworzona jest ostateczna Lista Najemców. Lista zostanie opublikowana w formie zanonimizowanej na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na stronie Katowickiego TBS Sp. z o.o.

3.ZAWARCIE UMOWY PARTYCYPACJI:

 • Zadatek w wysokości 500 zł płatny jest przed podpisaniem umowy partycypacji
 • Kwota partycypacji płatna jest w terminie w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy partycypacji. Wzór umowy partycypacji >tutaj<

4.ZAWARCIE UMOWY NAJMU:

 • Przed podpisaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego należy wpłacić  kaucję.
 • Do umowy najmu najeży złożyć dokumenty: zaświadczenie o dochodach potwierdzone przez zakład pracy (do spełniania warunku minimalnego dochodu – wzór zaświadczenia o dochodach >tutaj<), deklarację o średnimi miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najem, oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
 • Opłaty za lokal naliczane są od dnia przekazania lokalu mieszkalnego protokołem zdawczo – odbiorczym (od odbioru kluczy do lokalu).
 • Umowa najmu będzie zawarta na czas oznaczony do dnia 31.08.2029 r.

5. WZÓR WYLICZENIA PROGÓW DOCHODOWYCH (MINIMALNYCH I MAKSYMALNYCH)

przychód – koszty uzyskania przychodu- należny podatek dochodowy od osób fizycznych – składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu – składki na ubezpieczenie zdrowotne- kwota alimentów świadczona na rzecz innych osób. Wzór zaświadczenia o dochodach >tutaj<

Dokumenty weryfikacyjne źródeł uzyskania dochodów według rodzajów zatrudnienia:

  1. Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło lub inne: Zaświadczenie o wysokości dochodów.
  2. Działalność gospodarcza: osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, ryczałtu, karty podatkowej – zaświadczenie z biura rachunkowego lub oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą o wysokości dochodów.
  3. Osoby uczące się (studenci, doktoranci): zaświadczenie lub decyzja o przyznanym stypendium.
  4. Dla osób mających ustalone prawo do świadczeń ZUS (emerytury, renty, urlopy macierzyńskie i rodzicielskie, zasiłki chorobowe): ostatnia decyzja o przyznaniu świadczenia z ZUS lub zaświadczenie z ZUS o osiąganych dochodach.
  5. Inne źródła dochodów (alimenty): dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych dochodów -wyrok rozwodowy/o alimenty lub oświadczenie o dobrowolnym regulowaniu alimentów podpisane przez osobę płacącą alimenty i osobę otrzymującą alimenty pod odpowiedzialnością karną. 
Szeroka 17_1

Załączniki do pobrania: 

 1. Uchwała Rady Miasta Katowice
 2. Wniosek o zawarcie umowy najmu 
 3. Zasady naboru

 

LISTA NAJEMCÓW