01/2022/MS/DI zapytanie ofertowe – Wykonanie odwiertu testowego o głębokości 100 mb. wraz zabudową sondy geotermalnej.

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie odwiertu testowego o głębokości 100 mb. wraz zabudową sondy geotermalnej przy ulicy Kosmicznej  w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 20.05.2022 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 01/2022/MS/DI, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne
  5. Mapa format
  6. Karta produktu sondy