01/2023/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – ŚWIADCZENIE USŁUG KOMINIARSKICH W ZASOBACH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O.O. W KATOWICACH.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: świadczenie usług kominiarskich w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o.o. w Katowicach w poniższym zakresie:

  1. Rocznych przeglądów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie z art. 62 prawa budowlanego – kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2021r. poz. 2351).
  2. Czyszczenie przewodów spalinowych od palenisk opalanym paliwem gazowym (co najmniej dwa razy do roku) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 07 czerwca 2010r. (Dz. U. 2022r., poz. 1620).

Termin realizacji: 01.03.2023 r. do 28.02.2026 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.02.2023r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 01/2023/RM.

 

UWAGA ! Oferta może być TYLKO I WYŁĄCZNIE w Sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie, lub drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać  numer zapytania 01/2023/RM a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne