01/2018/MU Zapytanie ofertowe – remont instalacji oświetlenia podstawowego sześciu garażu w budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b, Sławka 34-34b i 40-40b w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: remont instalacji oświetlenia podstawowego sześciu garażu w budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b, Sławka 34-34b i 40-40b w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 31.12.2018 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia:  30.11.2018 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki  przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 01/2018/MU.

 Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US