01/NS/2019 Zapytanie ofertowe – remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sławka 40/15 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 40/15 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót.

Termin realizacji: 18.02.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.01.2019 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 01/NS/2019.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółowy kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US