01/PK/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 4/17 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Skowrońskiego 4/17  w Katowicach.

 

Termin realizacji: do dnia 09.03.2018r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym: w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 16.02.2018 roku do godziny 11.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 01/PK/2018.

 

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Uwaga! Do oferty cenowej należy bezwzględnie dołączyć kosztorys szczegółowy wykonania robót.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe+przedmiar
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US