01/RM/2018 zapytanie ofertowe – Wykonanie odwodnienia liniowego na ciągach pieszych na terenie zewnętrznym przy ul. Bohaterów Monte Casino 2 -2i w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie odwodnienia liniowego na ciągach pieszych na terenie zewnętrznym przy ul. Bohaterów Monte Casino 2 -2i w Katowicach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin realizacji: 31.07.2018 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.07.2018 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 01/RM/2018.

Uwaga ! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US