01/WK/DI/2020 zapytanie ofertowe – opracowanie 13 operatów szacunkowych nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego współfinansującego budowę

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na opracowanie 13 operatów szacunkowych nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego współfinansującego budowę.

Termin realizacji zamówienia: 13.03.2020 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.01.2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w zamkniętej i opisanej kopercie lub formie elektronicznej (sekretariat@tbs.katowice.pl.).

Opis powinien zawierać nazwę przedmiotu zamówienia oraz nr 01/WK/DI/2020 oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Projekt umowy.
  3. Formularz ofertowy.
  4. Zestawienie nieruchomości.
  5. Wytyczne dla rzeczoznawców

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty