02/2020/BM zapytanie ofertowe – Wykonanie prac w zakresie nasadzeń żywopłotu 120 m2 i 6 sztuk drzew.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac w zakresie nasadzeń żywopłotu 120 m2 i 6 sztuk drzew – teren wokół parkingu przy ul. Leopolda.

Termin realizacji: 20.03.2020 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.03.20120 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 02/2020/BM.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Proponowane nasadzenia
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS,US