05/NS/2019 zapytanie ofertowe- Wykonanie uszczelnienia stropów garaży podziemnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b w Katowicach-Zapytanie ponowione

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie uszczelnienia stropów garaży podziemnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót.

Termin realizacji: 30.04.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.03.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 05/NS/2019.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US