07/AK/2019 zapytanie ofertowe – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Boh. Monte Cassino 2H/2 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Boh. Monte Cassino 2H/2 w Katowicach

Termin realizacji: 04.09.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.08.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 07/AK/2019.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US