1/2023/BM zapytanie ofertowe – prace związane z wymianą istniejącego urządzenia zabawowego na placu zabaw zlokalizowanego na nieruchomości przy budynku Saint Etienne 9-15a w Kotowicach.

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: prace związane z wymianą istniejącego urządzenia zabawowego na placu zabaw zlokalizowanego na nieruchomości przy budynku Saint Etienne 9-15a w Kotowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia:  02.03.2023 r. do godz. 10:00. 

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres:sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,Formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 01/2023/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Plac zabaw -mapa sytuacyjna.
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS,US
  5. Oświadczenie sankcyjne