1/2024/DK zapytanie ofertowe – wykonanie usługi czyszczenia i dezynfekcji wraz z przeglądem, pomiarami i regulacją systemu wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS Sp. z o. o. w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: usługi czyszczenia i dezynfekcji wraz z przeglądem, pomiarami i regulacją systemu wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS Sp. z o. o. w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.09.2024 r.

Termin składania ofert: w dniu 29.03.2024 r. biuro Spółki przy ul. Krasińskiego 14 będzie nieczynne – w związku z tym termin składania ofert zostaje przedłużony do 02.04.2024 r. do 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana osobiście w zamkniętej i opisanej kopercie w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach lub drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ofertowym. Opis koperty lub tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 1/2024/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załączniki do zapytania ofertowego.
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Oświadczenie sankcyjne