1/2024/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 79/9 W KATOWICACH

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Pod Kasztanami 79/9 w Katowicach.

Termin realizacji: 25.03.2024 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.02.2024 r. do godz. 10:00

UWAGA ! Oferty winny być składane w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie, lub drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu „ formularz ofertowy”. Tytuł e – maila powinien zawierać nr zapytania tj. 1/2024/RM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

UWAGA! Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółowy kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Przedmiar
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Oświadczenie sankcyjne