1/MM/2023 zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 14G/6 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 14G/6 w Katowicach zgodnie z załączonym przedmiarem (załącznik nr 1).

Termin realizacji: do dnia 23.10.2023 r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 26.09.2023 r. do godz. 10:00

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 1/MM/2023, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis koperty powinien zawierać numer i nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Oświadczenie sankcyjne