1/MM/2024 ZAPYTANIE OFERTOWE -wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 2/17 w Katowicach

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 2/17
w Katowicach zgodnie z załączonym
przedmiarem (załącznik nr 1).

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.01.2024 r.

Termin składania ofert: do dnia 01.2024 r. do godz. 10:00

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 01/MM/2024, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis koperty powinien zawierać numer i nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Zał. nr 1 – przedmiar
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Oświadczenie sankcyjne