10/2022/BM zapytanie ofertowe – Remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Saint Etienne 9/10 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : Remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Saint Etienne 9/10  w Katowicach.

Termin realizacji: 28.09.2022 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.09.2022 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,Formularz oferty”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 10/2022/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne