10/2023/BM – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 7/2 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 7/2 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 30.05.2023 r. do godz. 10:00 

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres:sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 10/2023/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne