10/2018/PŁ ZAPYTANIE OFERTOWE – naprawa i konserwacja instalacji monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego oraz instalacji telewizji satelitarno – naziemnej w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na: naprawy i konserwacje instalacji monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego oraz instalacji telewizji satelitarno – naziemnej w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o. w Katowicach.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 02.11.2018 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 10/2018/PŁ.

Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki  w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Zakres konserwacji
  3. Formularz cenowy-wzór
  4. Umowa-projekt
  5. Protokół odbioru
  6. Formularz cenowy