1/2018/KK ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac polegających na czyszczeniu i dezynfekcji wraz z przeglądem, pomiarami i regulacją systemu wentylacji mechanicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac polegających na czyszczeniu i dezynfekcji wraz z przeglądem, pomiarami i regulacją systemu wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS przy ul. St. Etienne 9-15a: mieszkań 154 oraz przy ul. Marcinkowskiego 2a-6b : mieszkań 198 i lokale użytkowe szt. 3  w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac polegających na czyszczeniu i dezynfekcji wraz z przeglądem, pomiarami i regulacją systemu wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS przy ul. St. Etienne 9-15a oraz przy ul. Marcinkowskiego 2a-6b      w  Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.06.2018 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 19.01.2018 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki  przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 1/2018/KK.

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US