1/2018/MH Zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 93b/3 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 93b/3 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 14.02.2018r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 11.01.2018 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 1/2018/MH.

Uwaga!

Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki  w zamkniętej i opisanej kopercie.

Do oferty cenowej należy bezwzględnie dołączyć kosztorys szczegółowy wykonania robót.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US