1/2018/PŁ ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych metalowych daszków nad drzwiami wejściowymi do klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Szerokiej 21,23,25 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych metalowych daszków nad drzwiami wejściowymi do klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Szerokiej 21,23,25 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 27.04.2018 r.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 29.03.2018 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 1/2018/PŁ.

Uwaga!
Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.
Do oferty cenowej należy bezwzględnie dołączyć kosztorys szczegółowy wykonania robót.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US