1/2019/DK zapytanie ofertowe – wykonanie miejsc postojowych wraz z ogrodzeniem systemowym przy ul. Kominka 1, 3 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie miejsc postojowych wraz z ogrodzeniem systemowym przy ul. Kominka 1, 3 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.08.2019 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 11.06.2019 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki  przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 1/2019/DK.

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar.
  3. Załącznik nr 2 – mapa zasadnicza.
  4. Załącznik nr 3 – mapa
  5. Załącznik nr 4 – wzór umowy
  6. Oświadczenie ZUS,US
  7. Formularz ofertowy