1/2019/KK Zapytanie ofertowe – wykonanie prac polegających na montażu i dostawie kompaktowych stacji wymienników ciepła z automatyką, wraz z demontażem istniejących instalacji i urządzeń swc w budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS przy ul. St. Etienne 2 i 4 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac polegających na montażu i dostawę kompaktowych stacji wymienników ciepła (swc) szt.2 z automatyką, wraz z demontażem istniejących instalacji i urządzeń swc w budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS przy ul. St. Etienne 2 i 4 w  Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 31.05.2019 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku (przedmiar).

Oferty należy składać w terminie do dnia: 11.02.2019 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki  przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 1/2019/KK.

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Przedmiar
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US