1/2019/MSZ zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. St. Etienne 9A/2 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. St. Etienne 9A/2 w Katowicach.

Termin realizacji: 15.03.2019 r..

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.02.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 1/2019/MSZ.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Przedmiar
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US