1/2019/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – ŚWIADCZENIE USŁUG KOMINIARSKICH W ZASOBACH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O. O. W KATOWICACH.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : świadczenie usług kominiarskich w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o.o. w Katowicach w poniższym zakresie.

  1. Rocznych przeglądów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie  z art. 62 prawa budowlanego – kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U . 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
  2. Czyszczenie przewodów spalinowych od palenisk opalanych paliwem gazowym (co najmniej dwa razy do roku) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 r. nr 109, poz. 719)

 

Termin realizacji: 01.02.2019 r do 31.12.2023 r.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.01.2019 r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 1/2019/RM.

 

UWAGA !  Oferta może być TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp., w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik do zapytania.
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US