1/2020/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 81/9 W KATOWICACH.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Pod Kasztanami 81/9 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót.

Termin realizacji: 30.04.2020 r

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.03.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 1/2020/RM.

Uwaga ! Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółowy kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.

UWAGA ! Oferta może być TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp., w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US