13/PŁ/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE – BUDOWA INSTALACJI MONITORINGU POPRZEZ DOSTAWĘ ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ DO MONITORINGU CYFROWEGO IP WRAZ Z OKABLOWANIEM TELETECHNICZNYM NA OSIEDLACH MIESZKANIOWYCH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O. O.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:  budowę instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlach mieszkaniowych zlokalizowanych w Katowicach przy ul.: Dębowa 26, 26a, 26b; Sportowa 27, 27a, 27b, 27c, 27d, 27e  zgodnie  z załączonym przedmiarem robót.

Termin realizacji: 31.05.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.03.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 13/PŁ/2019.

UWAGA !  Oferta może być TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Przed złożeniem oferty cenowej należy zapoznać się z przedmiotem zamówienia (wizja lokalna na osiedlach mieszkaniowych).

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US