17/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Prace remontowe płyt balkonów (metodą bezspoinową) przynależnych do lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Sławka 30/34, 30/35 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych płyt balkonów (metodą bezspoinową) przynależnych do lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Sławka 30/34, 30/35 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót.

Termin realizacji: 31.10.2018 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.09.2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 17/NS/2018.

Uwaga ! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US